W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WÓJT GMINY SKĄPE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA świadczenie w 2024 roku usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z nieruchomości,

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie w 2024 roku usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych stałych z nieruchomości, o których mowa w załączniku Nr 1 do formularza
ofertowego wraz z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki/kontenery oraz utrzymaniem
pojemników i kontenerów w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, ich naprawą,
systematyczną konserwacją, myciem i dezynfekcją oraz wymianą uszkodzonych lub
zniszczonych pojemników, na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym
załącznik nr 2 do oferty.
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 01.01.2024-31.12.2024.
3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:
(cena -100 %, jeżeli będą miały zastosowanie inne kryteria, to należy je podać).
4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru - zał. nr 1,
2) zaparafowane punkty odbioru odpadów - zał. nr 1 do formularza ofertowego,
3) za pa rafowany wzór umowy - zał. nr 2 do formularza ofertowego.
5. Złożona oferta utrzymuje ważność min. 30 dni i może być przedłużona za zgodą stron
na dłuższy okres.
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot
zamówienia,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną*
jest obowiązująca przez okres ważności umowy/zlecenia* i nie będzie podlegała
waloryzacji w okresie jej trwania.
7. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wszystkie
wymagane warunki.
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 listopada 2023 r. w siedzibie
Zamawiającego lub na adres e-mail: ; odpady@skape.pl
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie
pozostawiona bez rozpatrzenia.
9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2023 r. w siedzibie Zamawiającego.
10. Informację o wyborze Wykonawcy Zamawiający przekaże zainteresowanym na ich
wniosek, we wcześniej uzgodniony z nimi sposób.
11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Ilona Żalisz, tel. 683470547, e-mail: odpady@skape.pl
(imię i nazwisko, nr tel./ adres e-mail)
12. Informacje dotyczące zawierania umowy*.

Wójt Gminy Skąpe

/-/ Zbigniew Woch

Materiały

Zaproszenie d składania ofert
zaproszenie​_—​_kopia.pdf 0.08MB
Projekt Umowy
projekt​_umowy​_—​_kopia.pdf 0.67MB
Formularz ofertowy
Formularz​_ofertowy​_—​_kopia.pdf 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.11.2023 08:45 Michał Czajka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ilona Zalisz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WÓJT GMINY SKĄPE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA świadczenie w 2024 roku usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z nieruchomości, 1.0 16.11.2023 08:45 Michał Czajka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}