W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zameldowanie decyzją administracyjną

Termin załatwienia

Niewzłocznie

Osoba kontaktowa

Ilona Rzepka

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Skąpe
Parter, pok. nr 3

Telefon kontaktowy

68 34 70 535

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Skąpe
Parter, pok. nr 3

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości, o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
Wątpliwości co do stałego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Wniosek o zameldowanie decyzją administracyjną składa się w sytuacji:

 • gdy nie jest uregulowany stan prawny lokalu,
 • gdy nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenie pobytu w lokalu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Uwaga!
W pozostałych przypadkach stosuje się tryb uproszczony zameldowania
 na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przeprowadzone mogą zostać następujące czynności:

 • oględziny lokalu,
 • przesłuchanie stron i świadków,
 • rozprawa administracyjna z udziałem stron i świadków.
   

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek o zameldowanie decyzją administracyjną może złożyć:

 • osoba zobowiązana do zameldowania,
 • pełnomocnik osoby zobowiązanej do zameldowania – legitymujący się pełnomocnictwem w formie pisemnej.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa:

 • jej przedstawiciel ustawowy,
 • opiekun prawny,
 • inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Załatwienie sprawy, poprzez wydanie decyzji winno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Uwaga!
Do wskazanych powyżej terminów nie wlicza się terminów przewidzianych  w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Pisemny wniosek o zameldowanie na pobyt stały/czasowy

Uwaga!
Wniosek powinien zawierać wyjaśnienie przyczyn braku możliwości zameldowania wnioskodawcy w trybie uproszczonym, wskazanie właściciela lokalu lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu (w przypadku, gdy podstawą wniosku jest odmowa potwierdzenia pobytu w lokalu).

Wypełniony odpowiednio formularz:

 1. Zgłoszenie pobytu stałego lub Zgłoszenie pobytu czasowego

 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej - w przypadku działania przez pełnomocnika.

 3. Inne dokumenty potwierdzające fakty opisane we wniosku i mogące mieć wpływ na wyjaśnienie sprawy, ustalenie stron postępowania.

 4. Pełnomocnistwo - jeżeli wniosek składany jest w czyimś imieniu – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 5. Dowód osobisty pełnomocnika – do wglądu – w przypadku jego ustanowienia, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.
W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) 
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństw.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Materiały

Zgłoszenie pobytu stałego
zgloszenie​_pobytu​_stalego.pdf 0.23MB
Zgłoszenie pobytu czasowego
zgloszenie​_pobytu​_czasowego.pdf 0.23MB
Pełnomocnictwo
pełnomocnictwo.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}