W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wymiar podatku rolnego - osoby fizyczne

Podmiot
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:
- właściciel,
- posiadacz samoistny,
- użytkownik wieczysty,
- posiadacz gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Wójt Gminy Skąpe wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku na 14 dni przed terminem płatności.

Informacje dodatkowe

 1. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 2. Podatek jest płatny w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
 3. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.


Odwołanie

 1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Skąpe.
 3. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnośnie decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wykazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Ulgi

 1. Przepisy podatkowe przewidują ulgi w opłacie podatku w postaci:
  - umorzenia zaległości,
  - odroczenia terminu płatności podatku
  - rozłożenia zapłaty podatku na raty,
  - odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  - odroczenia innych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.
 2. Decyzja w sprawie przyznania ulgi wydana zostaje w terminie miesiąca.


Wymagane dokumenty

Podatek

 1. Informacjao gruntach wg ustalonego wzoru złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia zaistanienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub o zaistnieniu zmian,
 2. Do wglądu akt notarialny - w przypadku nabycia lub zbycia.


Ulga w opłacie podatku

 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem,
 2. Dokumenty potwierdzające przyczynę ubiegania się o ulgę (oświadczenie o dochodach rodziny, oświadczenie o stnie majątkowym)


Termin załatwienia
Sprawa załatwiana w terminie 1 miesiąca.

Przyjmowanie interesantów

Martyna Połubińska
tel. 68 347 05 37
e-mail:  podatki@skape.pl

 

Podatek uiszcza się na konto indywidualne (podane w decyzji) lub na rachunek budżetu gminy
PKO BP o/Świebodzin
70 1020 5402 0000 0002 0027 6899


Przedmiot
Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Termin powstania
1984-11-15


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 333 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.)
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. z 2023 r., poz. 1129)
  Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 333) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1 dt.
  - podatek rolny na 2024r. dla gruntów gospodarstw rolnych wyności 224,08 zł
  - dla pozostałych gruntów wynosi 448,15 zł

Materiały

ir 1 informacja o gruntach
08​_07​_ir​_1​_informacja​_o​_gruntach​_obowiazuje​_od​_01​_07​_2019.pdf 0.05MB
zir 1 załącznik do informacji o gruntach
07​_06​_zir​_1​_zalacznik​_do​_informacji​_o​_gruntach​_obowiazuje​_od​_01​_07​_2019.pdf 0.03MB
zir 2 załącznik do informacji o gruntach
06​_05​_zir​_2​_zalacznik​_do​_informacji​_o​_gruntach​_obowiazuje​_od​_01​_07​_2019.pdf 0.03MB
zir 3 załącznik do informacji o gruntach
05​_04​_zir​_3​_zalacznik​_do​_informacji​_o​_gruntach​_obowiazuje​_od​_01​_07​_2019.pdf 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}