W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wymiar podatku od środków transportowych - osoby fizyczne i osoby prawne

Podmiot
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.
Jeżeli środek transportowy stanowi własność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Informacje dodatkowe

 1. Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.
 2. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

  Obowiązek ten wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został zbyty lub na stałe wycofany z ruchu /wyrejestrowany/.


Płatność

 1. Podatek jest płatny w terminach dwóch ratach: do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku podatkowego.
 2. Jeżeli obowiązek powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie :
  1. w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - pierwsza rata
  2. do dnia 15 września roku podatkowego - druga rata.
 3. Jeżeli obowiazek podatkowy powstał po dniu 1 września podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 4. Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania na rachunek budżetu gminy.
 5. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub w części podatku wydaje decyzję, w której stwierdza wysokość zobowiązania podatkowego.
 6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatkowe określone w uchwale ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.
 7. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.


Podatek uiszcza się na rachunek budżetu gminy
PKO BP o/Świebodzin
70 1020 5402 0000 0002 0027 6899


Zwolnienia z podatku

 1. Z podatku od środków transportowych zwolnione są między innymi :
  1. środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane dla celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym
  2. środki transportowe o których mowa w art. 8 pkt 1-6, wykorzystywane w dowozie i odwozie na maksymalną odległość w linii prostej do 150 km na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w transporcie kombinowanym.
   Warunkiem zwolnienia jest przeznaczenie wymienionych pojazdów, potwierdzone na podstawie dokumentów określonych w odrębnych przepisach
  3. pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowych.
 2. Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych przepisów nie mają zastosowania do podatku od środków transportowych.


Ulgi

 1. 1Przepisy podatkowe przewidują ulgi w opłacie podatku w postaci:
  - umorzenia zaległości,
  - odroczenia terminu płatności podatku
  - rozłożenia zapłaty podatku na raty,
  - odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  - odroczenia innych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.
 2. Decyzja w sprawie przyznania ulgi wydana zostaje w terminie miesiąca.


Zastosowanie ulg w opłacie podatków na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Odwołanie

 1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Skąpe.
 3. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnośnie decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wykazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Wymagane dokumenty

 1. Deklaracja na podatek od środków transportu DT-1 oraz załącznik DT-1.
 2. Korektę deklaracji należy złożyć w razie zaistnienia okoliczności majacych wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianie miejsca zamieszkania lub siedziby.


Termin załatwienia
Sprawa załatwiana w terminie 1 miesiąca.

Przyjmowanie interesantów:
Martyna Połubińska
tel. 68 347 05 49
e-mail: podatki@skape.pl


Przedmiot
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i wyższej,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
- autobusy.

Podstawa prawna

Podatek

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z poźn. zm.).
 3. Uchwała Nr XIV/115/2019 RADY GMINY SKĄPE z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe

 

Ulgi, pomoc publiczna

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców /Dz. U. Nr 141, poz. 1177 z późn. zm/.
 2. Art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1992 roku o podatkach i opłatach lokalnych - zwolnienia z podatku od środków transportowych.
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2019 r. poz. 900/.


Wysokość opłat w stosunku rocznym wynoszą:

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:
  1. powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie – 847,00 zł,
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.414,00 zł,
  3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.696,00 zł,
 2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

  Stawka podatku

  Nie mniej niż

  mniej niż

  oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  DWIE OSIE

  12

  13

  2.500,00

  2.550,00

  13

  14

  2.550,00

  2.600,00

  14

  15

  2.600,00

  2.650,00

  15 ton i więcej

  2.650,00

  2.700,00

  TRZY OSIE

  12

  17

  2.550,00

  2.600,00

  17

  19

  2.600,00

  2.650,00

  19

  21

  2.650,00

  2.700,00

  21

  23

  2.700,00

  2.750,00

  23

  25

  2.750,00

  2.800,00

  25 ton i więcej

  2.800,00

  2.850,00

  CZTERY OSIE I WIĘCEJ

  12

  25

  3.000,00

  3.050,00

  25

  27

  3.050,00

  3.100,00

  27

  29

  3.100,00

  3.150,00

  29

  31

  3.150,00

  3.200,00

  Powyżej 31 ton

  3.200,00

  3.238,00

 3. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.979,00 zł
 4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
   

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

  Stawka podatku

  nie mniej niż

  mniej niż

  oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  DWIE OSIE

  12

  18

  2.200,00

  2.250,00

  18

  25

  2.250,00

  2.350,00

  25

  31

  2.350,00

  2.400,00

  31 ton i więcej

  2.400,00

  2.450,00

  TRZY OSIE I WIĘCEJ

  12

  36

  2.450,00

  2.500,00

  Powyżej 36 ton

  3.200,00

  3.238,00

   

 5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1600,00 zł.
 6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
   

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy (w tonach)

  Stawka podatku (w złotych)

  nie mniej niż

  mniej niż

  oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  JEDNA OŚ

  12

  18

  1.500,00

  1.550,00

  18

  25

  1.550,00

  1.600,00

  25 ton i więcej

  1.600,00

  1.650,00

  DWIE OSIE

  12

  28

  1.650,00

  1.750,00

  28

  33

  1.750,00

  1.800,00

  33

  36

  1.800,00

  1.850,00

  Powyżej 36 ton

  1.850,00

  1.900,00

  TRZY OSIE I WIĘCEJ

  12

  36

  1.750,00

  1.979,00

  Powyżej 36 ton

  2.100,00

  2.500,00

   

 7.  autobusy w zależności od liczby miejsc siedzących:
  1.  do 22 miejsc – 1.500,00 zł,
  2. równej lub wyższej niż 22 miejsca – 2.100,00 zł.

Materiały

Deklaracja DT-1
dt-1-06-04.pdf 0.07MB
Załącznik do deklaracji DT-1
dt-1a-06-03.pdf 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}