W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wymiar podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

Podmiot
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:
- właściciel
- użytkownik wieczysty
- samoistny posiadacz
- posiadacz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Wójt Gminy Skąpe wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku na 14 dni przed terminem płatności.

Informacje dodatkowe

 1. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 2. Osoby fizyczne są obowiązanie wpłacać podatek w terminach:
 3. do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 4. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.


Odwołanie

 1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Skąpe.
 3. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnośnie decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wykazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Ulgi

 1. Przepisy podatkowe przewidują ulgi w opłacie podatku w postaci:
  - umorzenia zaległości,
  - odroczenia terminu płatności podatku
  - rozłożenia zapłaty podatku na raty,
  - odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  - odroczenia innych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.
 2. Decyzja w sprawie przyznania ulgi wydana zostaje w terminie miesiąca.


Wymagane dokumenty

Podatek

 1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wg ustalonego wzoru, złożony przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, względnie informacja o zmianie sposobu wykorzystania nieruchomości mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
 2. W przypadku nabycia lub zbycia okazać do wglądu akt notarialny.


Ulga w podatku

 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem.
 2. Dokumenty potwierdzające przyczynę ubiegania się o ulgę (oświadczenie o dochodach rodziny, oświadczenie o stanie majątkowym).


Termin załatwienia
Sprawa załatwiana w terminie 1 miesiąca.

Przyjmowanie interesantów
Martyna Połubińska
tel. 68 347 05 37
e-mail:  podatki@skape.pl

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

 

Podatek uiszcza się na konto indywidualne (podane w decyzji) lub na rachunek budżetu gminy
PKO BP o/Świebodzin
70 1020 5402 0000 0002 0027 6899


Przedmiot
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, budowle a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Podstawa prawna

Podatek

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1170 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).
 3. UCHWAŁA NR LXII/536/2023 RADY GMINY SKĄPE z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe


Ulgi

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 70 z późn. zm).

 

Wysokość opłat

 

 1. Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 1,34 zł;
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 6,66 zł,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,71 zł,
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9.10.2015 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni – 4,39 zł.
 2. Od budynków lub ich części:
  1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - 1,15 zł,
  2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,00 zł,
  3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł,
  4. od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 6,50 zł,
  5. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym:
   1.   budynków gospodarczych - 11,00 zł,
   2.   budynków letniskowych – 11,00 zł,
   3.   zajętych na garaże – 11,00 zł,
   4.   zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,00 zł,
 3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Materiały

in 1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
08​_in​_1​_informacja​_o​_nieruchomosciach​_i​_obiektach​_budowlanych​_obowiazuje​_od​_01​_07​_2019.pdf 0.06MB
zin 1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
07​_zin​_1​_zalacznik​_do​_informacji​_o​_nieruchomosciach​_i​_obiektach​_budowlanych​_obowiazuje​_od​_01​_07​_2019.pdf 0.04MB
zin 2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
06​_zin​_2​_zalacznik​_do​_informacji​_o​_nieruchomosciach​_i​_obiektach​_budowlanych​_obowiazuje​_od​_01​_07​_2019.pdf 0.04MB
zin 3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
05​_zin​_3​_zalacznik​_do​_informacji​_o​_nieruchomosciach​_i​_obiektach​_budowlanych​_obowiazuje​_od​_01​_07​_2019.pdf 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}