W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wymiar podatku leśnego - osoby fizyczne

Podmiot
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:
- właściciel,
- posiadacz samoistny,
- użytkownik wieczysty,
- posiadacz lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Wójt Gminy Skąpe wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku na 14 dni przed terminem płatności.

Informacje dodatkowe

 1. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 2. Podatek jest płatny przez osoby fizyczne w terminach:
 3. do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 4. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.


Odwołanie

 1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Skąpe.
 3. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnośnie decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wykazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Ulgi

 1. Przepisy podatkowe przewidują ulgi w opłacie podatku w postaci:
  - umorzenia zaległości,
  - odroczenia terminu płatności podatku
  - rozłożenia zapłaty podatku na raty,
  - odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  - odroczenia innych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.
 2. Decyzja w sprawie przyznania ulgi wydana zostaje w terminie miesiąca.


Wymagane dokumenty

Podatek

 1. Informacjo lasach złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub o zaistnieniu zmian.
 2. Do wglądu akt notarialny - w przypadku nabycia lub zbycia.


Ulga w opłacie podatku

 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem.
 2. Dokumenty potwierdzające przyczynę ubiegania się o ulgę (oświadczenie o dochodach rodziny, oświadczenie o stanie majątkowym).


Termin załatwienia
Sprawa załatwiana w terminie 1 miesiąca.

Przyjmowanie interesantów
Martyna Połubińska
tel. 
68 347 05 37
e-mail:  podatki@skape.pl

 

Podatek uiszcza się na konto indywidualne (podane w decyzji) lub na rachunek budżetu gminy
PKO BP o/Świebodzin
70 1020 5402 0000 0002 0027 6899


Przedmiot
Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Termin powstania
2002-10-30

Podstawa prawna

Podatek

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r.,poz. 888 z późn.zm.) .
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).
 3. Komunikat Prezesa Głównego  Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. 2023 r. poz. 1130)
  Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., wyniosła 327,43 zł za 1m3.

  Podatek leśny na 2024r. od 1ha (równoważnik 0,220m3 drewna) - 72,0346 zł

Ulgi

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r.,poz. 888 z późn.zm.)

Materiały

il 1 informacja o lasach
08​_07​_il​_1​_informacja​_o​_lasach​_obowiazuje​_od​_01​_07​_2019.pdf 0.04MB
zil 1 załącznik do informacji o lasach
07​_06​_zil​_1​_zalacznik​_do​_informacji​_o​_lasach​_obowiazuje​_od​_01​_07​_2019.pdf 0.03MB
zil 2 załącznik do informacji o lasach
06​_05​_zil​_2​_zalacznik​_do​_informacji​_o​_lasach​_obowiazuje​_od​_01​_07​_2019.pdf 0.03MB
zil 3 załącznik do informacji o lasach
05​_04​_zil​_3​_zalacznik​_do​_informacji​_o​_lasach​_obowiazuje​_od​_01​_07​_2019.pdf 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}