W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydanie dowodu osobistego

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Ilona Rzepka

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Skąpe
Parter, pok. nr 3

Telefon kontaktowy

68 34 70 535

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Skąpe
Parter, pok. nr 3

Wymagane Dokumenty

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty

  1. jeśli ukończyła 18 rok życia,
  2. jeśli ukończyła 15 rok życia i pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo pod nią pozostaje,
  3. osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od urodzenia (po otrzymanu numeru PESEL).

 

Ważność dowodu osobistego:

Dowód ważny jest 10 lat od daty jego wydania.
- jeżeli dowód został wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia termin ważności dowodu wynosi 5 lat,
- jeżeli dowód został wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia to taki dokument został wydany na czas nieoznaczony.

 

Wydanie dowodu osobistego:

Wniosek o dowód składa się do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - do ostatniego miejsca jego pobytu.
W wyjątkowych sytuacjach, wniosek można złożyć do urzędu właściwego ze względu na zameldowanie pobytu czasowego, jeżeli złożenie we właściwym organie gminy jest niemożliwe.

 

Dowód odbiera się osobiście.

Przy odbiorze dowodu przez cudzoziemca, który nabył obywatelstwo polskie zostaje zwrócona karta stałego lub czasowego pobytu.

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek - piątek: 7.00 -15.00

 

Podstawa prawna

1. ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 01.87.960),
2. rozporządzenia: wzory dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydania dowodów ososbistych ich wymiany i zwrotowi lub utracie (Dz.U. 00.112.1182 ze zmianami) i opłacie za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. 00.105.1110)

 

Wymagane dokumenty

1. osobiste złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku
w przypadku małoletniego wniosek należy złożyć w obecności przedstwaiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, wniosek powinien być przez niego potwierdzony,

2. aktualne dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm
przedstawiajace osobę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
Wyjątek stanowią osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadmi swojego wyznania oraz osoby z wadami narządu wzroku. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osoby w ciemnych okularach, czy w nakryciu głowy jest odpowiednio orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wady wzroku lub zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty za dowód osobisty jest zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu ze stałych form tej pomocy.

3. odpisy skrócone
a) aktu urodzenia w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
b) aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (dokumentu tego nie dostarcza się wtedy, gdy akt małżeństwa znajduje się w księgach stanu cywilnego urzędu, w którym osoba ubiega się o dowód).

Oryginały złożonych odpisów stanowią dokumentację wydanych dowodów i pozostają w urzędzie gminy. W sytuacji gdy wnioskodawca nie posiada odpisu aktu urodzenia lub małżeństwa zobowiązany jest zwrócić się do tego urzędu stanu cywilnego gdzie odpis został sporządzony.

Wniosek i odpis na podstawie ustawy o opłacie skarbowej są zwolnione z opłaty.

Czas realizacji

sprawa załatwiana w terminie 1 miesiąca

Opłaty

Brak

Materiały

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek​_o​_wydanie​_dowodu​_osobistego.pdf 0.42MB
{"register":{"columns":[]}}