W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek do planu przestrzennego

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydział/Jednostka prowadząca

Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego / Urząd Gminy Skąpe
Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Formularz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Skąpe pod adres samorzad.gov.pl/web/gmina-skape oraz w siedzibie urzędu gminy Skąpe, I piętro, pokój nr 14. 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe

lub drogą elektroniczna na adres: urzad@skape.pl lub gospodarkaprzestrzenna@skape.pl

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Wniosek jest rozpatrywany w toku procedury planistycznej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

Termin składania wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określany jest każdorazowo w obwieszczeniu/ogłoszeniu Wójta Gminy Skąpe.

Obowiązek informacyjny
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 04.05.2016 r., str. 1 z późn. zm.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), dalej: RODO, Urząd Gminy Skąpe informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Skąpe z siedzibą w Skąpem (66-213), Skąpe 65. 
2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: urzad@skape.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@skape.pl .
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), które wynikają z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i realizowane są w postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku udostępnienia danych niewymaganych (numer telefonu, adresu email) przetwarzane one będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażona zgoda) w celach kontaktowych;
4. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do rozpoznania i uwzględnienia Państwa wniosku w procedurze sporządzenia mpzp. Podanie przez Państwa innych danych jest niewymagane (np. numeru telefonu, adresu e-mail);
5. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy podania danych niewymaganych) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Państwa dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
7. Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym;
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu;
9. zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:
dostępu do swoich danych,
sprostowania swoich danych jeśli są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne,
ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych lub gdy uważają Państwo, iż przetwarzamy je niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
10. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;
11. maja Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Materiały

Wniosek do aktu planowania przestrzennego
Pismo​_dotyczace​_aktu​_planowania​_przestrzennego-1​_(1).pdf 0.58MB
{"register":{"columns":[]}}