W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pisemny przetarg nieograniczony na zbycie majątku ruchomego w postaci pojazdu FS – LUBLIN marki ŻUK A 1507 będącego własnością Gminy Skąpe.

Wójt Gminy Skąpe

 

na podstawie zarządzenia nr 46/2023 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zbycia majątku gminnego ruchomego 

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie majątku ruchomego w postaci pojazdu 

FS – LUBLIN marki ŻUK A 1507 będącego własnością Gminy Skąpe.

 

1. Dane dotyczące pojazdu: 

rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5t,

- marka pojazdu: FS LUBLIN

- model pojazdu: ŻUK A07

nr rejestracyjny: FSW N265

nr identyfikacyjny (VIN): 419845

rok produkcji: 1985

stan licznika: 73591 km, 

pojemność: 2120,00cm3

rodzaj silnika: benzyna

- moc: 55kW

nadwozie typ: furgon – pożarniczy

- liczba drzwi: 4

- liczba osi:  2

data ważności badania technicznego: 30.07.2023r.

 

2. Cena wywoławcza pojazdu wynosi 4.700,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące siedemset zł, 00/100). Tylko płatność jednorazowa. Płatna najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury za zakupiony pojazd.

3. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty: 

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy Skąpe, 66-213 Skąpe 65, z dopiskiem „Zakup samochodu marki ŻUK  A07”. 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2023 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu) lub przesłać na adres mailowy: zastepca@skape.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Skąpe.

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, Sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny. Sprzedający zawiadomi oferentów o dodatkowym terminie.

4. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 

1) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, 

2) oferowaną cenę, 

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

4) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy kupna/sprzedaży

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu

5. Odrzucenie ofert: 

jeżeli: Została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.

6. Oglądanie przedmiotu sprzedaży: 

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach 21.03 do 31.03.2023 r. w godzinach 8.00 – 15.00 pod adresem: Skąpe 65, Osoba do kontaktu: Wojciech Gorsiak –tel. 68 34 19 212 wew. 14  

7. Urząd Gminy Skąpe zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.

8. Inne informacje: 

a) Sprzedający wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd, 

b) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty, 

c) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 

 

 


 

Materiały

pisemny przetarg nieograniczony na zbycie majątku ruchomego w postaci pojazdu FS – LUBLIN marki ŻUK A 1507 będącego własnością Gminy Skąpe.
Ogłoszenie​_o​_sprzedaży​_Żuka​_(2).docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}