W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NIEODPŁATNA MEDIACJA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

NIEODPŁATNA MEDIACJA

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
• nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Mediacja kierowana jest do osób, które znajdują się w konflikcie. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator, który pomaga stronom dojść do porozumienia, bez potrzeby stawania przed sądem. Jest ona rodzajem polubownego rozwiązywania sporów. Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania między stronami konfliktu poprzez dialog z udziałem mediatora. Mediator może także pomóc w sporządzeniu projektu umowy o mediację, wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej lub wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarto wcześniej podczas mediacji.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

 

Kto może skorzystać

• z porad prawnych i obywatelskich może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie; z porady może skorzystać również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku i która złoży stosowne oświadczenie

 

Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:

1) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 708).

 

• osoba (w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą) występująca o mediację musi spełniać warunki skorzystania z systemu nieodpłatnej pomocy.

Nieodpłatna mediacja może zostać przeprowadzona zarówno na etapie przedsądowym, jak i podczas trwania postępowania sądowego, o ile sąd nie skierował jeszcze stron na mediację w tej sprawie.

 

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest:

a. telefonicznie pod nr telefonu 68 475 53 29 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00)
b. osobiście w Punkcie Informacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 18 – budynek B (parter) – w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 10.00 – 13.00
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pisząc na adres: tacysami@powiat.swiebodzin.pl

Inne informacje

Porady prawne, obywatelskie oraz mediacja co do zasady świadczone są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostka prowadząca

adres

Dni i godziny dyżurów

Fundacja 

INTER VIVOS

Starostwo Powiatowe 

w Świebodzinie

budynek B

ul. Piłsudskiego 18

biuro nr 6

 

poniedziałek

12.00 – 16.001

wtorek

12.00 – 16.001

środa

12.00 – 16.001

czwartek

12.00 – 16.002

piątek

 

 8.00 – 12.001

 

 

 

1 nieodpłatna pomoc prawna

2 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 nieodpłatna mediacja

adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze

Starostwo Powiatowe 

w Świebodzinie

budynek B

ul. Piłsudskiego 18

biuro nr 6

 

 

 

Zbąszynek, siedziba Urzędu Miejskiego 

ul. Rynek 1 

66-210 Zbąszynek

 

poniedziałek

8.00 – 12.00

wtorek

8.00 – 12.00

środa

8.00 – 12.00

czwartek

8.00 – 12.00

 

nieodpłatna pomoc prawna

nieodpłatna mediacja

 

 

 

 

piątek

8.00 – 12.00

 

nieodpłatna pomoc prawna

Pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie realizowane przez Fundację INTER VIVOS świadczone jest przez prawników (adwokatów, doradców obywatelskich)

Dodatkowo przez Fundację INTER VIVOS realizowane są:

Infolinia prawna (zdalna obsługa prawna mieszkańców)

pod nr tel.: 725 936 881

 

Dyżury od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8.00 ÷ 16.00

Porady korespondencyjne

adres  poczty elektronicznej poradyprawne@fundacjaiv.pl, na który beneficjenci mogą wysłać zapytanie o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Ponadto uruchomiono stronę internetową prowadzoną pod adresem: https://www.fundacjaiv.pl/Powiat+Świebodziński+2024  

 

 

{"register":{"columns":[]}}