W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie gminy Rudka

  Logo RPOWP

   

W dniu 23 sierpnia 2021 r. Gmina Rudka zawarła umowę z Województwem Podlaskim o dofinansowanie Projektu grantowego pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie Gminy Rudka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 OŚ Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W ramach Projektu mieszkańcy gminy Rudka mogą wnioskować o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków mieszkalnych. Wysokość grantu nie może przewyższać 65% kwoty kosztów kwalifikowalnych montażu.

Poniżej zamieszczamy aktualne informacje dotyczące Projektu.

W ramach realizacji Projektu zostały ogłoszone 3 nabory wniosków. Ogółem z możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej skorzystało 32 wnioskodawców - zamontowano 32 szt. instalacji o sumarycznej mocy 153,53 kWp.

Kwota wypłaconych mieszkańcom grantów wyniosła 613 370,67 zł.

Informacje archiwalne

Wyniki naboru ogłoszonego w dniu 9 lutego 2022 r.

UWAGA - DODATKOWY NABÓR!!!

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 8/2022  Wójta Gminy Rudka z dnia 9 lutego 2022 r. o dodatkowym naborze wniosków w ramach Projektu.

Termin składania wniosków o granty:

od 10.02.2022 r. do 28.02.2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2022 WÓJTA GMINY RUDKA z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie realizacji Projektu grantowego nr WND-RPPD.05.01.00-20-0902/20 pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie Gminy Rudka"

Ogłoszenie o naborze

Regulamin udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Rudka w ramach projektu pt.: „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ NA TERENIE GMINY RUDKA”.

 

Załączniki do Regulaminu:

 1. Wzór wniosku o grant zawierający oświadczenia wskazane w Regulaminie;
 2. Minimalne parametry dla instalacji OZE;
 3. Efekty ekologiczne grantu;
 4. Wzór umowy o powierzenie grantu;
 5. Wzór wniosku o wypłatę grantu.

 

Dokumenty do wykorzystania przez grantobiorcę:

 1. Przykładowe zapytanie ofertowe - wybór wykonawcy.
 2. Przykładowa oferta wykonawcy.
 3. Przykładowy protokół z rozeznania rynku.
 4. Przykładowa umowa z wykonawcą.
 5. Przykładowy protokół odbioru instalacji,
 6. Protokół pokontrolny odbioru instalacji (inspektor nadzoru).
 7. Protokół sprawdzenia dokumentów (inspektor nadzoru).

 

Kontakt z inspektorem nadzoru z ramienia Gminy Rudka:

Zbigniew Skibko, tel.: 505844109, e-mil: rudka.pv@gmail.com

UWAGA - WAŻNE!!!

Informacje o procedurze uzyskania pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na montaż instalcji fotowoltaicznych znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

Wyniki naboru ogłoszonego w dniu 31 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie o kolejnym naborze

Termin składania wniosków: 04.01.2022 r. - 19.01.2022 r.

Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Rudka z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji Projektu grantowego nr WND-RPPD,05.01.00-20-0902/20 pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie Gminy Rudka.

Informacja: obowiązują forumularze wniosków i druki dokumentów z naboru pierwszego.

Wyniki naboru ogłoszonego w dniu 1 października 2021 r.

Termin składania wniosków o udzielenie grantu został przedłużony do dnia 26 października 2021 r. do godz. 15.00.

Poniżej znajduje się zarządzenie Wójta Gminy Rudka z dnia 19.10.2021 r. zmieniające termin zakończenia naboru oraz aktualne ogłoszenie o naborze.

ZARZĄDZENIE NR 50/2021 WÓJTA GMINY RUDKA z dnia 19 października 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Rudka z dnia 1 października 2021 r. w sprawie realizacji Projektu grantowego nr WND-RPPD.05.01.00-20-0902/20 pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie Gminy Rudka"

Aktualne ogłoszenie o naborze

 

Niezbędne dokumenty:

 1. Regulamin udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Rudka w ramach projektu pt.: „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ NA TERENIE GMINY RUDKA”.

 

Załączniki do Regulaminu:

 1. Wzór wniosku o grant zawierający oświadczenia wskazane w Regulaminie;
 2. Minimalne parametry dla instalacji OZE;
 3. Efekty ekologiczne grantu;
 4. Wzór umowy o powierzenie grantu;
 5. Wzór wniosku o wypłatę grantu.

 

Dokumenty do wykorzystania przez grantobiorcę:

 1. Przykładowe zapytanie ofertowe - wybór wykonawcy.
 2. Przykładowa oferta wykonawcy.
 3. Przykładowy protokół z rozeznania rynku.
 4. Przykładowa umowa z wykonawcą.
 5. Przykładowy protokół odbioru instalacji,
 6. Protokół pokontrolny odbioru instalacji (inspektor nadzoru).
 7. Protokół sprawdzenia dokumentów (inspektor nadzoru).

 

Kontakt z inspektorem nadzoru z ramienia Gminy Rudka:

Zbigniew Skibko, tel.: 505844109, e-mil: rudka.pv@gmail.com

UWAGA - WAŻNE!!!

Informacje o procedurze uzyskania pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na montaż instalcji fotowoltaicznych znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

 

 

ZARZĄDZENIE NR 46/2021 WÓJTA GMINY RUDKA z dnia 1 października 2021 r. w sprawie realizacji Projektu grantowego nr WND-RPPD.05.01.00-20-0902/20 pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie Gminy Rudka"

 

  

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2021

Wójta Gminy Rudka

z dnia 1 października 2021 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie grantu w ramach Projektu pt.: „Instalacja systemów źródeł energii odnawialnej na terenie Gminy Rudka”

Gmina Rudka

reprezentowana przez

Marcina Gawrysiaka

ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie Gminy Rudka”

współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

OŚ Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

 

Typ projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty grantowe (zgodnie z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020)

 

Numer naboru: 1/OZE/2021

 

Informacje o naborze:

 

Termin, od którego można składać wnioski

4 październik 2021 r.

 

Termin, do którego można składać wnioski

19 październik 2021 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik/listopad 2021

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Gminy Rudka

ul. Brańska 13, 17-123 Rudka

 

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 1. Komplet dokumentów wniosku o grant należy składać wyłącznie w wersji papierowej w 1 egzemplarzu w terminie od 4 października 2021 r. od godziny 8.00 do 19 października 2021 r. do godziny 15.00.
 2. Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty (decyduje data wpływu do Biura projektu).
 3. Grantobiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o grant wraz z załącznikami. Wszystkie dokumenty składane przez Grantobiorcę na podstawie Regulaminu powinny być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem/poświadczonych na pierwszej stronie za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony …. (podać nr ostatniej strony), podpisane oraz parafowane na każdej stronie, trwale spięte (zszyte).
 4. Wzór wniosku o grant stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Rudka w ramach projektu pt.: INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ NA TERENIE GMINY RUDKA.

 

Rodzaj finansowanej instalacji OZE

Granty udzielane będą na zakup i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy w postaci: instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej.

Energia elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych w ramach Projektu musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, w tym agroturystycznej oraz działalności gospodarczej.

 

Poziom dofinansowania 

Wysokość grantu dla Grantobiorcy nie może przekroczyć 65% kosztów kwalifikowanych Inwestycji.

Dofinansowanie będzie udzielane Grantobiorcom w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy.

Kwota przeznaczona na granty wynosi: 767 621,40 PLN

Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji fotowoltaicznej mogą wynieść:

 1. mocy do 5 kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp,
 2. o mocy powyżej 5 kWp – maksymalnie 6 000,00 zł za 1 kWp.

 

Ostateczny termin montażu instalacji fotowoltaicznej

Grantobiorca zobowiązuje się w umowie zawartej z Grantodawcą do montażu instalacji fotowoltaicznej nie później niż do 31 maja 2022 r.

 

Na co udzielane jest dofinansowanie?

Wydatki kwalifikowalne (podlegające refundacji), niezbędne do realizacji celów projektu grantowego ponoszone przez Grantobiorców to wydatki dotyczące nabycia instalacji OZE związane z:

 1. Zakupem i montażem urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna).
 2. Przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku.
 3. Zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE.
 4. Wykonaniem instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV).
 5. Kosztami przygotowawczymi, w szczególności kosztami dokumentacji technicznej.
 6. Podatkiem od towarów i usług (VAT), o ile nie może zostać odzyskany przez Grantobiorcę lub Grantodawcę na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

 

Kto może zostać Grantobiorcą?

Grantobiorcą może być osoba fizyczna zamieszkała na terenie Gminy, w której realizowany jest projekt (Grantobiorca rozliczył PIT za 2020 r. wskazując jako miejsce zamieszkania Gminę Rudka lub nieruchomość Grantobiorcy widnieje w gminnej ewidencji odbioru odpadów komunalnych i uiszczał opłaty za odbiór odpadów w 2020 r.)

Grantobiorca posiada prawo własności lub współwłasności lub jest posiadaczem innego tytułu prawnego budynku mieszkalnego i niemieszkalnego (jeżeli instalacja OZE ma zostać zabudowana na budynku niemieszkalnym).

 

Limity i ograniczenia

Dla instalacji OZE określa się następujące limity i ograniczenia:

 1. Jeden Grantobiorca może złożyć jeden wniosek o grant.
 2. Możliwy jest montaż wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i komponentów składających się na instalację OZE.
 3. Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę na potrzeby budynku mieszkalnego w tym samym okresie rozliczeniowym.
 4. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza lub działalność rolnicza, lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła, budynki inwentarskie itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość energii będzie przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. W celu zagwarantowania objęcia wsparciem wyłącznie instalacji wytwarzającej energię na potrzeby własne, należy zamontować opomiarowanie wykazujące ilość energii zużytej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz budynku/-ów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolnicza. Koszty związane z zakupem i montażem urządzeń służących opomiarowaniu będą stanowiły w projekcie wydatek niekwalifikowalny.
 5. Nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe.

 

Niezbędne dokumenty:

 1. Regulamin udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Rudka w ramach projektu pt.: „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ NA TERENIE GMINY RUDKA”.

 

Załączniki do Regulaminu:

 1. Wzór wniosku o grant zawierający oświadczenia wskazane w Regulaminie;
 2. Minimalne parametry dla instalacji OZE;
 3. Efekty ekologiczne grantu;
 4. Wzór umowy o powierzenie grantu;
 5. Wzór wniosku o wypłatę grantu.

Link

{"register":{"columns":[]}}