W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o wyborze Partnera do współpracy w celu realizacji projektu pn.: „Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów”

08.12.2023

Od lewej logo Funduszy Europejskich dla Małopolski, Flaga i napis Rzeczpospolita Polska, logi Unii Europejskiej z napisem Dofinansowane przez Unię Europejską, logo Małopolska

W związku z ogłoszeniem dnia 15 listopada 2023 r. otwartego naboru partnera  do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów” zwanego dalej Projektem, finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego, Typ projektu A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne po upływie terminu 21 dni na złożenie ofert i dokonaniu oceny złożonych ofert Gmina Raba Wyżna (w imieniu własnym i Gminy Mszana Dolna) podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty złożonej przez:

PLACÓWKĘ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI IMPULS wpisaną do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod pozycją 29/2019, Regon: 383315445, dla której organem prowadzącym jest IMPULS SZKOLENIA DOROTA TOMASZEWICZ z siedzibą w Jonkowie przy ul. Jana III Sobieskiego 3 (11-042 Jonkowo), adres do korespondencji: ul. Żeromskiego 1/1, 10-350 Olsztyn, NIP: 7191055693, Regon: 280501127.
Siedziba PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI IMPULS jest tożsama z siedzibą jej organu prowadzącego.

 Projekt będzie realizowany w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna i Gmina Mszana Dolna, które spełniają kryteria określone regulaminem konkursu nr FEMP.06.10-IP.01-022/23 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego, Typ projektu A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.

Gmina Raba Wyżna oraz Gmina Mszana Dolna (partnerzy samorządowi) zawiązały partnerstwo w celu realizacji ww. projektu. W imieniu tychże gmin występuje Gmina Raba Wyżna – Lider partnerstwa.

Wybór partnera został dokonany w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079).
Wyboru partnera dokonano w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze Partnera do projektu opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyzna pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-raba-wyzna/ogloszenie-o-otwartym-naborze-partnera-do-wspolpracy-w-celu-realizacji-projektu-pn-wlaczeni-w-edukacje--rozwijanie-i-wskazywanie-mocnych-stron-uczniow.  
Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria wskazane w ogłoszeniu oraz uzyskała maksymalną liczbę punków t.j. 50.

W ofercie została kompleksowo zaprezentowana innowacyjna koncepcja Unikatowego Kodu Uczenia (się)® posiadająca prawo ochronne nadane przez Urząd Patentowy RP o numerze identyfikacyjnym Z.545962 skierowana zarówno o nauczycieli jak i do uczniów t.j. koncepcja umiejętności uczenia się z wykorzystaniem narzędzi Analizy Sposobu Uczenia się (LSA) oraz Analizy Sposobu Nauczania (TSA). W ofercie zaprezentowano również kurs Wartościowego Zarządzania© dla kadry zarządzającej przygotowujący kadrę zarządzającą szkół (dyrektorów i wicedyrektorów) do wielowymiarowego wdrażania Modelu Dostępnej Szkoły.
W ramach partnerstwa przedstawiciele Lidera i Partnerów t.j. Gminy Mszana Dolna oraz Placówki Doskonalenia Nauczycieli Impuls będą aktywnie współpracować uczestnicząc w realizacji projektu na każdym jego etapie, w tym na wspieraniu zarządzania projektem oraz przygotowaniu dokumentów sprawozdawczych wskazanych przez instytucję finansującą, a także wszystkie działania niezbędne do osiągnięcia celów projektu i należytego wykonania projektu.

Umowa partnerska zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do  regulaminu konkursu nr FEMP.06.10-IP.01-022/23.

Raba Wyżna, dnia 07.12.2023 r.

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do współpracy w celu realizacji projektu pn.: „Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów

 

Materiały

Ogłoszenie o wyborze partnera
OGŁOSZENIE​_O​_WYBORZE​_PARTNERA-sig.pdf 0.35MB
{"register":{"columns":[]}}