W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego - WI-II.7840.15.14.2023.MM

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1a ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2023.1786 ze zmianami),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu 23 listopada 2023 r. decyzji Nr 15/BK/2023 znak: WI-II.7840.15.14.2023.MM o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową infrastruktury kolejowej na odcinkach od km 27,812 do km 27,871 oraz od km 28,408 do km 28,451 w ciągu linii kolejowej nr 98, w ramach zadania inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane". Lokalizacja inwestycji: województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Raba Wyżna, miejscowość Skawa, działki ewidencyjne o identyfikatorach: 121111_2.0008.2311/8, 121111_2.0008.2073/16, 121111_2.0008.2075/2.

Od ww. decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Równocześnie zawiadamia się, że na podstawie art. 108 § 2 i 123 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności postanowieniem Nr 30/R/2023 z dnia 23 listopada 2023 r., znak: WI-II.7840.15.14.2023.MM.

Od ww. postanowienia stronom przysługuje zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem organu, który wydał niniejsze postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Przed upływem terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Wojewody Małopolskiego.

Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne.

Informuje się, że obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej oraz w prasie lokalnej.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 65, tel. 12 39 21 609 (w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek: 900-1700, wtorek – piątek: 730-1530).

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim również zapewniony jest za pośrednictwem platformy ePUAP: /ag9300lhke/skrytka, adres e-mail: wi@malopolska.uw.gov.pl.
Należy powołać znak sprawy: WI-II.7840.15.14.2023.MM.

{"register":{"columns":[]}}