W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o naborze wniosków do Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

18.04.2024

Logotyp Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

W związku z podpisaniem przez Gminę Raba Wyżna z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowy o udzielenie dofinansowania na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach ww. Programu.

 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. Wnioski należy składać od dnia 17 kwietnia 2024r. do dnia 30 kwietnia 2024r.
 2. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:
  1. w formie papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy Raba Wyżna lub
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.
 3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.
 4. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej (pokój nr 3.02) lub w załącznikach poniżej ogłoszenia o naborze wniosków.

 

CEL PROGRAMU

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb Programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne).

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Beneficjentem końcowym Programu jest:

 1. osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego lub najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasoby gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,
 2. wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych; znajdujących się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na terenie Gminy Raba Wyżna oraz spełniająca kryteria dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania określone w § 3 niniejszego Regulaminu. W przypadku posiadania tytułu prawnego wynikającego z ograniczonego prawa rzeczowego, prawo to musi dotyczyć całego lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie. W przypadku wspólnot mieszkaniowych, kryterium dochodowe nie ma zastosowania.

 

CO OBJĘTE JEST WSPARCIEM?

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, tj.:

 1. pompa ciepła powietrze / woda;
 2. pompa ciepła powietrze /powietrze;
 3. gruntowa pompa ciepła;
 4. kocioł gazowy kondensacyjny;
 5. kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
 6. kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie;
 7. ogrzewanie elektryczne;
 8. podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania Programu (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 1. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 2. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 3. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 4. dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

POZIOMY I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wysokość dofinansowania dla beneficjentów końcowych – osób fizycznych uzależniona jest od dochodów beneficjenta końcowego lub beneficjenta końcowego i osób w jego gospodarstwie domowym.

Poziom dofinansowania

Warunki przyznania dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania

Podstawowy

Roczny dochód (podstawa obliczenia podatku) wnioskodawcy – nie więcej niż 135 000,00 zł.

do 30%, lecz nie więcej niż 16 500,00zł

Podwyższony

Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym:

 • w gospodarstwie wieloosobowym – nie więcej niż 1 894,00zł na osobę;
 • w gospodarstwie jednoosobowym – nie więcej niż 2 651,00zł na osobę;

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – przychód roczny nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

do  60%, lecz nie więcej niż 27 500,00zł

Najwyższy

Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym:

 • w gospodarstwie wieloosobowym – nie więcej niż 1 090,00zł na osobę;
 • w gospodarstwie jednoosobowym – nie więcej niż 1 526,00zł na osobę;

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – przychód roczny nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

do  90%, lecz nie więcej niż 41 000,00zł

 

OKRES REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA I KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z Gminą Raba Wyżna. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

 

Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń i nastąpi nie później niż 30.11.2024 r.

 

INNE WARUNKI PROGRAMU

 1. Środki na realizację Programu przekazywane będą Gminie Raba Wyżna w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 2. Gmina Raba Wyżna przekaże beneficjentowi końcowemu dotację w formie refundacji części kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia.
 3. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
 4. Okres trwałości przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości beneficjent końcowy nie może zmienić przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków Programu i wymagań technicznych, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Raba Wyżna.
 5. Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu.
 6. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
 7. Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.
 8. W przypadku współwłasności lub posiadania wspólnego ograniczonego prawa rzeczowego, beneficjent końcowy może otrzymać dofinansowanie, jeżeli przedłoży zgodę wszystkich współwłaścicieli lub posiadaczy ograniczonego prawa rzeczowego na realizację przedsięwzięcia. 
 9. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu może być dofinansowane z innych środków publicznych, z tym że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
 10. NFOŚiGW/WFOŚiGW w Krakowie może dokonać kontroli przedsięwzięć u beneficjenta końcowego w miejscu realizacji przedsięwzięcia, samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne od daty złożenia wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego, w trakcie realizacji oraz w okresie jego trwałości.
 11. Osoby upoważnione przez Wójta Gminy Raba Wyżna dokonują weryfikacji wniosku o wypłatę i rozliczenie dotacji oraz przeprowadzają kontrolę realizacji zadania (o ile nie została ona przeprowadzona wcześniej), która zakończona jest podpisaniem protokołu odbioru końcowego zadania.

 

Więcej informacji na temat Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej (pokój nr 3.02) oraz pod nr telefonu 18 26 91 271.

 

Materiały

Zarządzenie Nr 46/2024 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Raba Wyżna
Zarządzenie​_Ciepłe​_Mieszkanie.pdf 0.12MB
Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Raba Wyżna
Załącznik​_nr​_1​_do​_zarządzenia​_-​_Regulamin.pdf 0.33MB
WNIOSEK o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Raba Wyżna
Załącznik​_nr​_2​_do​_zarządzenia​_-​_Wniosek​_o​_dofinansowanie.pdf 0.34MB
Oświadczenie współwłaściciela/posiadającego wspólny tytuł prawny wynikający z ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Raba Wyżna
Załącznik​_nr​_1​_do​_wniosku​_o​_dofinansowanie​_-​_Oświadczenie​_współwłaściciela.pdf 0.14MB
Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Raba Wyżna
Załącznik​_nr​_2​_do​_wniosku​_o​_dofinansowanie​_-​_Oświadczenie​_współmałżonka.pdf 0.14MB
Pełnomocnictwo
Załącznik​_nr​_3​_do​_wniosku​_o​_dofinansowanie​_-​_Pełnomocnictwo.pdf 0.17MB
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Raba Wyżna
Załącznik​_nr​_3​_do​_zarządzenia​_-​_Instrukcja​_wypełniania​_wniosku​_o​_dofinansowanie.pdf 0.27MB
Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, ze zm.)
Załącznik​_nr​_1​_do​_instrukcji​_wypełnienia​_wniosku​_o​_dofinansowanie.pdf 0.15MB
Wzór umowy na udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Raba Wyżna
Załącznik​_nr​_4​_do​_zarządzenia​_-​_Wzór​_umowy​_o​_dofinansowanie.pdf 0.19MB
Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Raba Wyżna
Załącznik​_nr​_5​_do​_zarządzenia​_-​_Wniosek​_o​_płatność.pdf 0.27MB
Zestawienie dokumentów zakupu potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Raba Wyżna załączonych do wniosku
Załącznik​_nr​_1​_do​_wniosku​_o​_płatność​_-​_Zestawienie​_dokumentów​_zakupu​_potwierdzających​_poniesienie​_kosztów​_kwalifikowanych.pdf 0.13MB
Protokół odbioru prac wykonawcy w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Raba Wyżna
Załącznik​_nr​_2​_do​_wniosku​_o​_płatność​_-​_Protokół​_odbioru​_prac​_wykonawcy.pdf 0.18MB
Oświadczenie beneficjenta końcowego o realizacji przedsięwzięcia siłami własnymi w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Raba Wyżna
Załącznik​_nr​_3​_do​_wniosku​_o​_płatność​_-​_Oświadczenie​_beneficjenta​_końcowego​_o​_realizacji​_przedsięwzięcia​_siłami​_własnymi.pdf 0.15MB
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Raba Wyżna
Załącznik​_nr​_6​_do​_zarządzenia​_-​_Instrukcja​_wypełniania​_wniosku​_o​_płatność.pdf 0.16MB
Dokument podsumowujący audyt energetyczny
Załącznik​_nr​_7​_do​_zarządzenia​_-​_Wzór​_dokumentu​_podsumowującego​_audyt​_energetyczny.pdf 0.60MB
{"register":{"columns":[]}}