W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC (ślub cywilny)

Wymagane dokumenty:

Osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński są obowiązane:

  1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
  2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  3. obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. W/w dokumenty składa się wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości  lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, by zgłosili się do USC  jednocześnie, mogą dopełnić formalności w różnych terminach.  

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany:

  1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
  2. odpis aktu urodzenia
  3. jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie  albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych  niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa
  4. dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo

W/w dokumenty składa się wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości  lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze  związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego jest wymagana także wtedy, świadkowie nie posługują się językiem polskim.

Opłata skarbowa:

  • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
  • za zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - 39 zł

Opłaty uiszcza się w chwili składania dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego.

opłata dodatkowa:

  • za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC – 1000 zł

Termin załatwienia sprawy:

Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa przyjmowane są na pół roku przed datą planowanego ślubu.

Małżeństwo przed  kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Obywatel polski lub cudzoziemiec, którego -  zgodnie z przepisami ustawy Prawo prywatne międzynarodowe – możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.

Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego – ul. Poznańska 8, 64-830 Margonin

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Miejsce załatwienia spraw: Urząd Stanu Cywilnego – ul. Poznańska 8, 64-830 Margonin

Kontakt: tel. 67 28 46 700, 67 28 46 906

Inne informacje:

Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez narzeczonych. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo Kierownik USC przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego (tj. w obrębie Gminy Margonin), jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.  Za udzielenie ślubu poza lokalem USC pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł.

Zawarcie małżeństwa następuje z zachowaniem uroczystej formy.

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta, jednocześnie obecni, złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w zawiązek małżeński.

Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

Materiały

Weź ślub cywilny - informacje ogólne
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:13 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC (ślub cywilny) 1.0 09.02.2022 09:13 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}