W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane dokumenty:

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik. Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:

  • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, obejmującą również obszar oddziaływania przedsięwzięcia,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku, gdy przedsięwzięcie należy do kategorii wymagającej obligatoryjnego sporządzenia raportu,
  • charakterystyka przedsięwzięcia - w pozostałych przypadkach.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, tel. 67 2846 068

Opłaty:

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej):

  1. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 205,- PLN
  2. pełnomocnictwo - 17,- PLN

Wpłaty opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie Bank Spółdzielczy w Chodzieży, Oddziały Margonin, 94 8945 0002 1300 0101 2000 0020

Termin i sposób załatwienia:

Pracownik merytoryczny m.in.: weryfikuje kompletność złożonych dokumentów, ustala strony postępowania, występuje o stosowne opinie i uzgodnienia, w zależności od kwalifikacji przedsięwzięcia, przeprowadza rozprawę administracyjną i ewentualnie oględziny w terenie, umieszczają dane w publicznie dostępnym wykazie, procedura kończy się wydaniem decyzji środowiskowej.

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin

Inne informacje:

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika, w pokoju nr 14, tel. 67 28 46 068.

Materiały

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek​_o​_wydanie​_decyzji​_o​_srodowiskowych​_uwarunkowaniach.doc 0.03MB
Wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia
Wytyczne​_do​_sporzadzenia​_karty​_informacyjnej​_przedsiewiecia.doc 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:44 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Nowaczewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1.0 09.02.2022 09:44 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}