W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości

Opis usługi

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miasta i Gminy Margonin wniosku o wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości, które nie posiadają prawnych granic. .

Kogo dotyczy usługa: Osób fizycznych/prawnych posiadających tytuł prawny do nieruchomości (własność lub wieczyste użytkowanie)

Czas realizacji:

 1. Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego  - do 30 dni od daty dostarczenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.
 2. Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości lub decyzji umarzającej postępowanie – do 30 dni od daty dostarczenia dokumentacji technicznej przyjętej do państwowego i kartograficznego.

Wymagane dokumenty:

wniosek o wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości

Opłaty: Składając wniosek , wnioskodawca jest zobowiązany uiścić opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł. za wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości. Opłata skarbowa podlega zwrotowi w przypadku nie wydania decyzji. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.  

Miejsce obsługi klienta: Urząd Miasta i Gminy Margonin, sekretariat Urzędu lub pok. nr 15.

Dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30. 

Kontakt: 67 2846 068

Tryb odwoławczy:

 1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.
 2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu, przekazania sprawy do sądu.
 3. Od decyzji umarzającej postępowanie przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
 4. Na postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin, w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia.

Dodatkowe informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Czynności ustalenia przebiegu granic wykonuje upoważniony przez Burmistrza geodeta na koszt wnioskodawcy.

Dokumentami potwierdzającymi tytuł prawny do nieruchomości są: odpisy z ksiąg wieczystych lub odpisy dokumentów znajdujących się w zbiorze dokumentów, wypisy aktów notarialnych, prawomocne przeczenia sądu i ugody sądowe, ostateczne decyzje administracyjnych.

Tryb realizacji wniosku:

 1. Wszczęcie – wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, upoważnienie geodety do podjęcia czynności technicznych związanych z ustaleniem przebiegu granic.
 2. Rozstrzygnięcie – wydanie:
  • decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron lub
  • decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą lub
  • decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazanie sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi, jeżeli w razie sporu do do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.
 3. Wraz z decyzja w sprawie, organ wyda postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania z jednoznacznym wskazaniem osób obciążonych tymi kosztami oraz termin uiszczenia należności.

Materiały

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
Wniosek​_o​_wszczeciu​_postepowania​_rozgraniczeniowego.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:47 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Krząkała
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości 1.0 09.02.2022 09:47 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}