W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o potwierdzenie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Opis usługi

Z dniem 01.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne lub ww. budynki mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. 

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Opłata może podlegać waloryzacji. Waloryzacji dokonuje się z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). 

Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia przez okres: 

 1. 99 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, wynosi 1% albo
 2. 50 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, wynosi 2% albo
 3. 33 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, wynosi 3% albo
 4. w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, jeżeli stawka procentowa tej opłaty jest wyższa niż 3%. 

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie wydaje się z urzędu lub na wniosek właściciela. W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowej. Zaświadczenie stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości. 

W przypadku przedsiębiorców (w rozumieniu prawa unijnego), tj. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosuje się dodatkowo przepisy o pomocy de minimis. Przedsiębiorcą w rozumieniu prawa unijnego jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, sposobu finansowania, nastawienia na zysk oraz posiadania (lub nie) statusu przedsiębiorcy w prawie krajowym. Działalnością gospodarczą jest natomiast oferowanie dóbr/usług na potrzeby rynku (również wynajem nieruchomości). 

Narzędziem pomocniczym (o charakterze wyłącznie informacyjnym) do ustalenia wartości pomocy de minimis (innej niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) jest System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) https://sudop.uokik.gov.pl/home, opublikowany na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W celu wygenerowania raportu o otrzymanej pomocy de minimis należy wykonać kolejno następujące czynności: 1) wprowadzić nr NIP przedsiębiorcy, 2) wybrać zielone pole "pobierz nazwę", 3) zaznaczyć opcje: "tylko de minimis", a następnie "tylko 3 lata wstecz" oraz 4) wybrać granatowe pole "wyszukaj według wybranych kryteriów". Pod uwagę bierze się wartość pomocy brutto w PLN i w euro. W oświadczeniu wykazuje się wartość pomocy de minimis uzyskanej w latach 2017-2019. 

Czas realizacji:

Organ wydaje zaświadczenie potwierdzające przekształcenie: 

 1. z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia,
 2. na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku,
 3. na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą otrzymują dodatkowo zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w dniu wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. Zaświadczenie o pomocy de minimis jest wydawane z urzędu i nie podlega opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu 

Opłaty:

 • Opłata skarbowa w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. 

Tryb odwoławczy:

Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Miejsce obsługi klienta: Urząd Miasta i Gminy Margonin, sekretariat urzędu lub pok. nr 15.

Dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Kontakt: 67 2846 068

Tryb odwoławczy:

Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Informacje dodatkowe:

Bonifikaty od opłat

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 kwietnia 2019 r.   ustalone  zostały bonifikaty dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, którzy nie posiadają zaległości wobec Gminy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie:

 1. 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku w którym nastąpiło przekształcenie;
 2. 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
 3. 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
 4. 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
 5. 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
 6. 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa
wniosek​_o​_wydanie​_zaswiadczenie​_w​_terminie.doc 0.03MB
Wniosek właściciela/współwłaściciela nieruchomości zabudowanej na cel mieszkaniowy o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty
wniosek​_wlasciciela​_o​_wydanie​_zaswiadczenia​_o​_wysokosci​_oplaty​_za​_przeksztalcenie.doc 0.03MB
Zgłoszenie - Wniosek zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz udzielenie 99% bonifikaty od tejże opłaty
zgloszenie​_-​_wniosek​_o​_uiszczenie​_jednorazowej​_oplaty.doc 0.03MB
Zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa
zgloszenie​_wniosej​_o​_stanie​_zadluzenia​_w​_zwiazku​_z​_zamiarem​_jednorazowej​_zaplatydoc.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:54 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Krząkała
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wniosek o potwierdzenie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 1.0 09.02.2022 09:54 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}