W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - WZIZT

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać:

 1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku
  do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (w 2 egzemplarzach),
 2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
 3. w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
  • docelową rzędną składowiska odpadów,
  • roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
  • sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego,
 4. w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa należy złożyć oryginał pełnomocnictwa (w przypadku pełnomocnictwa w wersji elektronicznej musi być ono podpisane elektronicznie przez osobę mocującą),
 5. ewentualnie inne dane umożliwiające do wydanie decyzji

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, tel. 67 28 46 068

Opłaty:

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej):

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Wpłaty opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie Bank Spółdzielczy w Chodzieży, Oddziały Margonin, 94 8945 0002 1300 0101 2000 0020

Termin i sposób załatwienia:

Pracownik merytoryczny m.in.: weryfikuje kompletność złożonych dokumentów, ustala strony postępowania, występuje o stosowne opinie i uzgodnienia, w zależności od stopnia złożenia przedsięwzięcia, procedura kończy się wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy.

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia), z tym że nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, zawieszenia postępowania oraz opóźnień z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin

Inne informacje:

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika, w pokoju nr 14, tel. 67 35 41 345.

UWAGA! W formularzach do druku - umieszczono przykład minimalnego zakresu informacji dotyczącej określenia planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy.

Materiały

Wniosek WZIZT - wersja edytowalna
01​_Wniosek​_WZIZT.doc 0.13MB
Wniosek WZIZT (pdf)
01​_Wniosek​_WZIZT.pdf 0.12MB
Wniosek ZIZIT - przykład załącznika graficznego - wersja edytowalna
02​_Wniosek​_WZIZT​_przyklad​_zalacznika​_graficznego.doc 0.14MB
Wniosek WZIZT - przykład załącznika graficznego (pdf)
02​_Wniosek​_WZIZT​_przyklad​_zalacznika​_graficznego.pdf 0.09MB
Wniosek WZIZT - zrzeczenie odwołania - wersja edytowalna
03​_Wniosek​_WZIZT​_zrzeczenie​_odwolania.doc 0.02MB
Wniosek WZIZT - zrzeczenie odwołania (pdf)
03​_Wniosek​_WZIZT​_zrzeczenie​_odwolania.pdf 0.05MB
Wniosek WZIZT - zmiana decyzji - wersja edytowalna
04​_Wniosek​_WZIZT​_zmiana​_decyzji.doc 0.01MB
Wniosek WZIZT - zmiana decyzji (pdf)
04​_Wniosek​_WZIZT​_zmiana​_decyzji.pdf 0.05MB
Wniosek WZIZT - przeniesienie decyzji - wersja edytowalna
05​_Wniosek​_WZIZT​_przeniesienie​_decyzji.doc 0.02MB
Wniosek WZIZT - przeniesienie decyzji (pdf)
05​_Wniosek​_WZIZT​_przeniesienie​_decyzji.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:19 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Nowaczewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - WZIZT 1.0 09.02.2022 09:19 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}