W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Udzielenie dotacji celowej na likwidację ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologiczmi

Uwaga gminną dotację celową na likwidację ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologicznymi można łączyć z dotacją z Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"!

Celem udzielenia dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Margonin, a w szczególności pyłów drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji oraz ograniczenie emisji innych substancji mogących stanowić o przekroczeniu standardów powietrza.

Dotacja uwzględnia trwałą likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianę na nowe źródło w postaci:

 1. ogrzewania gazowego,
 2. ogrzewania elektrycznego;
 3. pompy ciepła;
 4. ogrzewania na biopaliwo, wióry, trociny drzewne, słoma, drewno lub brykiet drzewny, pelet lub brykiet z odpadów roślinnych , ekogroszek.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się Beneficjenci, posiadający tytuł prawny do nieruchomości, zlokalizowanej na terenie Gminy Margonin.

Wysokość dotacji ze środków budżetu Gminy Margonin dla beneficjentów na wykonanie zadań ustalono w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny.

Wypłata dotacji następuje w drodze refundacji poniesionych kosztów inwestycji, na podstawie dowodów księgowych (faktury, rachunki) potwierdzających rzeczywiście poniesione koszty inwestycyjne dostarczonych przez Beneficjenta

Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku w roku, w którym nastąpi wymiana źródła ciepła.

Do kosztów kwalifikowanych (kosztów inwestycji) zalicza się koszty:

 1. demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym,
 2. zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
 3. przyłączy gazowych wraz z zakupem i montażem nowego źródła ciepła,
 4. zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji instalacji grzewczej,
 5. likwidacji, modernizacji lub budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania,
 6. zakupu i montażu wkładów kominowych

Dotacją objęte wyłącznie nowe urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i posiadają dopuszczenia do użytkowania na terenie Polski.

Nie udziela się dotacji na:

 1. wykonanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania (np. projekt budowlano - wykonawczy montażu instalacji),
 2. koszt transportu,
 3. budowę zewnętrznych sieci gazowych nie stanowiących własności Beneficjenta,
 4. likwidację istniejącego źródła w budynku, w którym funkcjonują dwa źródła ogrzewania, w tym jedno ekologiczne,
 5. zmianę ekologicznych systemów grzewczych na inne ekologiczne systemy grzewcze,
 6. wykonanie odbioru instalacji gazowej, kominowej,
 7. zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia budynku,
 8. pokrycie kosztów systemów grzewczych w nowo wybudowanych obiektach,
 9. zakup dodatkowego wyposażenia lub pojedynczych elementów prowadzących do częściowego odnowienia lub naprawy istniejącego systemu grzewczego,
 10. koszty eksploatacji systemów grzewczych,
 11. koszty robocizny własnej dotyczącej prac wykonanych we własnym zakresie

Do wniosku należy dołączyć:

 1. dokument określający tytuł prawny do nieruchomości,
 2. jeżeli Beneficjent nie jest samodzielnym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości wymagana jest pisemna zgoda wszystkich właścicieli/współwłaścicieli, bądź użytkowników/współużytkowników wieczystych na realizację zadania polegającego na zmianie systemu grzewczego na ekologiczne źródło ciepła (nie dotyczy współwłasności małżeńskiej),
 3. dokument potwierdzający spełnienie warunku o którym mowa w § 1 ust 4,
 4. pełnomocnictwo, jeżeli jest wymagane

W ramach terminu naboru wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. Wnioski, które wpłyną po terminie naboru oraz które przekroczą wielkość alokacji środków finansowych pozostawia się bez rozpatrzenia. Wnioski te zostaną zwrócone wnioskodawcą

Dotację udziela się na wniosek. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy w Margoninie, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, pokój nr 5 tel. 661 375 846

Termin i sposób załatwienia:

22.02.2022 - 05.04.2022 – termin naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na likwidację ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekelogicznymi na terenie Gminy Margonin

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, pokój nr 5 lub za pomocą platformy ePUAP.

Przypominamy, że nabór ma charakter konkursowy, decyduje kolejność zgłoszeń do momentu wyczerpania puli przeznaczonej na dotację celową.

Materiały

Regulamin określający udzielanie dotacji celowej na likwidację ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologicznymi na terenie Gminy Margonin
Załącznik​_nr​_1​_do​_Uchwały.pdf 0.10MB
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na likwidację ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologicznymi na terenie Gminy Margonin
Załacznik​_nr​_2​_do​_Uchwały.pdf 0.09MB
Wniosek o wypłatę dotacji wraz z rozliczeniem poniesionych kosztów na realizację inwestycji
Załącznik​_nr​_3​_do​_Uchwały.pdf 0.09MB
ZARZĄDZENIE NR 18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na likwidację ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologicznymi na terenie Gminy Margonin
Zarządzenie182022-02-22.pdf 0.16MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.02.2022 00:02 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kinga Książkiewicz-Sobisiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Udzielenie dotacji celowej na likwidację ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologiczmi 3.0 15.03.2022 13:20 Krzysztof Maciejewski
Udzielenie dotacji celowej na likwidację ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologiczmi 2.0 23.02.2022 09:28 Krzysztof Maciejewski
Udzielenie dotacji celowej na likwidację ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologiczmi 1.0 18.02.2022 00:02 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}