W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Opis usługi: Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miasta i Gminy Margonin wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez: osoby fizyczne, które w dniu 13.10.2005 r. były użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowane garażami albo przeznaczonych w planie na te cele oraz nieruchomości rolnych; osoby fizyczne będące następcami prawnymi ww. osób ,osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego (ustawa nie ogranicza czasu nabycia prawa użytkowania wieczystego dla właścicieli lokali) i ich następcy prawni; spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcy prawni.

Kogo dotyczy usługa: Usługa dotyczy wieczystych użytkowników o których mowa wyżej.

Czas realizacji: do 2 miesięcy

Wymagane dokumenty: Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Załączniki:

  1. wskazanie księgi wieczystej dla gruntu i lokalu,
  2. dokumenty będące podstawą nabycia prawa użytkowania wieczystego (umowa sprzedaży, umowa zamiany, orzeczenie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia itp.),
  3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł. (opłata od wydanej decyzji administracyjnej,
  4. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub prokury) wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł.,
  5. osoby prawne: aktualny odpis KRS, pełnomocnictwo, opłata skarbowa 17,00 zł. od udzielonego pełnomocnictwa lub prokury

Opłaty -  opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10,00 zł., a w przypadku pełnomocnictwa lub prokury dodatkowo 17,00 zł.

Miejsce obsługi klienta: Urząd Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, sekretariat lub pokój nr 15

Dni i godziny obsługi klienta: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30

Kontakt: 67 2846 068; 67 3541348

Tryb odwoławczy: Od decyzji w sprawie podziału nieruchomości, służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje dodatkowe:

W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści.

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, Burmistrz zawiesza postępowanie do czasu rozstrzygnięcia przez sąd na wniosek złożony przez współwłaścicieli, których udziały wynoszą co najmniej połowę.

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia opłaty z tytułu przekształcenia (wysokości opłaty ustala biegły rzeczoznawca majątkowy)

Opłatę rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba, że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Nie uiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Wierzytelność podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową.

Tryb realizacji wniosku:

  • Po złożeniu przez najemcę wniosku zostaje zlecona wycena biegłemu rzeczoznawcy majątkowemu, który określa wartość przekształcenia gruntu.
  • Następnie użytkownik wieczysty zostaje powiadomiony o wysokości opłaty przekształceniowej.
  • Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) wysyłane jest do strony zawiadomienie z informacją o przysługującym prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
  • Wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Materiały

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
wniosek​_o​_przeksztalcenie​_prawa​_uzytkowania​_wieczystego​_w​_prawo​_wlasnosci.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:46 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Krząkała
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.0 09.02.2022 09:46 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}