W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
niebieski napis czyste powietrze zdrowy wybór wpisany w kontur budynku ze spadzistym dachem i kominem

Procedura wnioskowania poprzez gminny punkt konsultacyjno – informacyjny

 1. Przyjdź do punktu konsultacyjno – informacyjnego w poniedziałek w godzinach 7:30 - 17:30 lub w środę w godzinach 8:00 - 14:00.

 2. Przygotuj dane niezbędne do wypełnienia wniosku (lista znajduje się poniżej).

 3. Pracownik gminnego punktu konsultacyjno – informacyjnego pomoże w przygotowaniu wniosku.

 4. Wniosek zostanie przekazany przez Gminę Margonin do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, gdzie nastąpi jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

 5. Pracownik merytoryczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poinformuje Cię o statusie Twojego wniosku (nastąpi to w przeciągu miesiąca od daty złożenia wniosku).

 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zatwierdzeniu przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu otrzymasz informację o zawartej umowie, wraz z jej numerem, informacją o maksymalnej możliwej wysokości dofinansowania i nieprzekraczalnym terminie rozliczenia dotacji.

Lista informacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie:

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:

 • dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania);

 • adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu;

 • dane osobowe współmałżonka (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) oraz współwłaścicieli nieruchomości (imię, nazwisko, adres zamieszkania) (jeśli dotyczy);

 • adres inwestycji, numer elektronicznej księgi wieczystej (w systemie numeracji POB1/XXXXXXXX/X) oraz numer działki właściwy dla budynku, który ma być objęty inwestycją dofinansowaną z programu (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta – dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku, który będzie stanowił załącznik do składanego wniosku);

 • rok wystąpienia o zgodę na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli przed rokiem 2009 deklaruje się przedział czasowy powstania budynku);

 • całkowita powierzchnia budynku/ lokalu mieszkalnego (m²);

 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury (innego dokumentu księgowego);

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, powierzchnia budynku przeznaczona pod prowadzenie tej działalności (oraz liczba miesięcy w roku prowadzenia działalności w tym budynku);

 • osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania (30%) są zobligowane do przedstawienia wysokości dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, źródło dochodu i sposób rozliczenia (np. ustawa o podatku dochodowym, działalność gospodarcza, rolnicza itp.) oraz sposób rozliczenia (np. PIT po rozliczeniu);

 • osoby uprawnione do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania (60%/90%) są zobligowane do przedstawienia zaświadczenia wskazującego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wydanego zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (dla mieszkańców gminy Margonin jest to Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie). Zaświadczenie może być wydane maksymalnie na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI:

I. W zakresie wymiany źródła ciepła:

 • rodzaj dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku oraz nowego źródła ciepła;

 • informacja czy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu;

 • jeśli w budynku oprócz źródła ciepła na paliwo stałe istnieje inne czynne źródło ciepła np. piec gazowy służący jako podgrzewacz wody lub sezonowo do ogrzewania budynku – proszę podać ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich 3 pełnych lat kalendarzowych);

 • jeśli przedsięwzięcie dotyczy kotła na pellet – informacja o emisyjności urządzenia (powyżej/poniżej 20 mg/m3) lub posiadanym certyfikacie potwierdzającym spełnienie wymogów ekoprojektu (ecodesign);

 • informacja czy modernizacji podlega także instalacja centralnego ogrzewania i instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej (rurki, grzejniki, kolektory słoneczne).

II. W zakresie ocieplenia ścian/dachu/stropu – liczba m² ocieplanej powierzchni.

III. W zakresie wymiany okien/drzwi – liczba m² wymienianej stolarki okiennej/drzwiowej.

IV. Informacja czy wykonana została/ jest planowana/ konieczna dokumentacja projektowa (np. dotycząca przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła, wentylacji mechanicznej).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.05.2024 12:38 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Kurnik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Procedura wnioskowania poprzez gminny punkt konsultacyjno – informacyjny 1.0 08.05.2024 12:38 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}