W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

Opis usługi:

Usługa umożliwia oddawanie nieruchomości lub części nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. 

Kogo dotyczy usługa: gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Czas realizacji: do 3 miesięcy

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd gminnej jednostce organizacyjnej.

Opłaty: brak

Miejsce obsługi klienta: Urząd Miasta i Gminy Margonin, sekretariat Urzędu lub pok. nr 15.

Dni i godziny pracy:  poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Kontakt: 67 2846 068

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 127 § 1 i 2, art. 127a oraz art. 129 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego).

Informacje dodatkowe:

  1. Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Urząd, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w portalu podsystemu dostępu do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów i wydruków map z programu GEOINFO7 i EGiB, wydruków statutu jednostki organizacyjnej (wnioskodawcy) dostępnych na stronie www.bip.margonin.pl bez wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów.
  2. Ustanowienie trwałego zarządu jest odpłatne.
  3. Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości ustalonej na podstawie jej wartości, poprzez sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego.
  4. W przypadkach szczególnych, opłat nie ustala się - art. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, art. 64b ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Materiały

Wniosek o oddanie w trwały zarząd
wniosek​_o​_oddanie​_w​_trwaly​_zarzad.doc 0.02MB
Wniosek o wygaszenie trwałego zarządu
wniosek​_o​_wygaszeniu​_trwalego​_zarzadu.doc 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:49 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Krząkała
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd 1.0 09.02.2022 09:49 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}