W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Klauzula informacyjna - ordynacja podatkowa

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Margonin reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z siedzibą: ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin (telefon kontaktowy 67 28 46 068).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków lub uprawnień administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności w celu:
  • naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych;
  • wydawania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz ulg i zwolnień podatkowych;
  • poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z: ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą z  dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
  • windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zm.);
  • wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1340 ze zm.);
  • uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1340 ze zm.);
  • w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:08 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Inspektor Ochrony Danych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna - ordynacja podatkowa 1.0 09.02.2022 09:08 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}