W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

27.09.2023

kanalizacja

W ostatnim czasie do tutejszego urzędu wpłynęły skargi od mieszkańców, że podczas dużych opadów deszczu doszło do lokalnego zalewania posesji nieczystościami płynnymi pochodzącymi z sieci sanitarnej.

Wójt Gminy Luzino przypomina, że jest zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej zgodnie z §5 pkt 2 umowy zawartej pomiędzy Gminą Luzino, a właścicielem posesji, Usługobiorca zobowiązuje się do: „Wprowadzania do sieci kanalizacyjnej wyłącznie ścieków bytowo-komunalnych bez wód deszczowych, substancji toksycznych łatwopalnych i wybuchowych oraz odpadów stałych.”

Jak również na podstawie Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (Dz.U.2023.537 tj. z dnia 2023.03.21) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

W myśl obowiązującego prawa spływ deszczówki z posesji nie może być kierowany na sąsiednie działki, ani również na drogi publiczne. Wodę opadową należy zagospodarować na własnym terenie nieutwardzonym, do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości.

W przypadku wprowadzania wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art.28, ust. 4a cyt. wyżej ustawy. Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji, z których wody deszczowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do usunięcia istniejących nieprawidłowości do dnia 30 października 2023 roku.

Na mieszkańców nie stosujących się do tych przepisów może zostać nałożona grzywna do 10 tys. zł.

Takie regulacje prawne wynikają przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Przy silnych deszczach zwiększają ryzyko przeciążenia i uszkodzenia sieci, kanalizacja sanitarna może nie nadążyć z odbiorem dużych ilości ścieków co prowadzi do przepełnienia kanałów sanitarnych i negatywnie wpływa na pracę oczyszczalni ścieków. Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ściekowej staje się również przyczyną zalewania nieruchomości i lokalnych podtopień, z uwagi na przeciążenia hydrauliczne kanału.

W związku z powyższym na terenie Gminy Luzino zostaną przeprowadzone kontrole. Podczas kontroli właściciel nieruchomości będzie zobligowany do wykazania prawidłowości w zagospodarowaniu wód opadowych na swoim terenie lub wskazania punktu ich włączenia do kanalizacji deszczowej.

Kontrole są niezapowiedziane, dlatego Wójt Gminy Luzino apeluje o dokonanie przez właścicieli nieruchomości samodzielnego sprawdzenia, dokąd trafia deszczówka z ich posesji i zlikwidowanie ewentualnych uchybień.

 

{"register":{"columns":[]}}