W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

wniosek o PESEL dla Obywateli Ukrainy

Wymagane dokumenty:

  • w/w wniosek o nadanie numeru PESEL
  • dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (również nieważny), a w przypadku osób do 18 roku życia, również dokument potwierdzający urodzenie
  • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami (jak do dowodu osobistego)

Sposób załatwiania:

W przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Gminy pracownik skontaktuje się z Państwem w celu umówienia terminu wizyty.

W pozostałych przypadkach należy skontaktować się z Urzędem pod nr telefonu: 58 678 20 68 wew. 42 lub 603 910 987.

Nadanie numeru PESEL odbywa się tylko i wyłącznie po umówieniu wizyty w Urzędzie.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa składa się osobiście w siedzibie organu gminy (Luzino ul. 10 Marca 11) na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, wypełnionym w alfabecie łacińskim przez  wnioskodawcę.  W imieniu małoletniego wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Małoletni od 12 roku życia musi być obecny przy składaniu wniosku!

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.: Dz.U. z 2022r. poz.583)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz.735 z późn. zm.)

Uwaga:

Numer PESEL na podstawie ustawy  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego  Unii  Europejskiej,  zezwolenie na  pobyt czasowy,  status uchodźcy,  ochronę  uzupełniającą, zgodę na  pobyt tolerowany.  Nie przysługuje także obywatelom Ukrainy,  którzy złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone oraz którzy zadeklarowali zamiar złożenia w/wym. wniosków lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą. W przypadku wycofania przez obywatela Ukrainy wniosku, o którym mowa wyżej numer PESEL może zostać nadany.


Необхідні документи:

вищезгадану заявку на номер PESEL
проїзний документ, карта поляка або інший документ із фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу (також недійсний), а для осіб віком до 18 років також документ, що підтверджує народження
1 кольорова фотографія розміром 35x45 мм, на якій зображено людину в положенні фронту, без головного убору та окулярів у темних окулярах, дивиться прямо перед собою, з відкритими очима, не закритим волоссям, з природним виразом обличчя та з закритим ротом ( щодо ID-картки)
Спосіб обробки:

У разі людей, зареєстрованих в муніципальному управлінні, з вами зв’яжеться співробітник, щоб домовитися про зустріч.

В інших випадках звертайтеся до Управління за номером телефону: 58 678 20 68 доб. 42 або 603 910 987.

Призначення номера PESEL відбувається лише після запису на прийом в офісі.

Місце подання документів:

Заява про надання номера PESEL громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни подається особисто за місцезнаходженням комунального органу (вул. Лузино, 10 Marca 11) у письмовій формі, із зазначенням власноручний підпис, заповнений заявником латиницею. Від імені неповнолітнього заяву подає один із батьків, опікун, працівник пробації, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

При подачі заявки повинні бути присутні неповнолітні віком від 12 років!

Правова основа:

Закон від 12 березня 2022 року. про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (тобто Законодавчий журнал від 2022 року, ст. 583)
Акт від 14 червня 1960 року - Кодекс адміністративного судочинства (тобто Законодавчий журнал від 2021 року, ст. 735 зі змінами)
Увага:

Номер PESEL на підставі закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни не надається громадянам України, які мають посвідку на постійне проживання, дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, дозвіл на тимчасове проживання, статус біженця, додатковий захист, згода на допустиме перебування. Громадяни України, які подали заяви про міжнародний захист у Республіці Польща або від імені яких подано такі заяви та заявили про намір подати вищезазначені заяв або яких стосуються такі заяви про наміри. У разі відкликання зазначеної заяви громадянином України може бути присвоєно номер PESEL.

Materiały

Wniosek o nadanie numeru PESEL
1UKR​_Wniosek​_o​_nadanie​_numeru​_PESEL​_w​_związku​_z​_konfliktem​_na​_Ukrainie-1.pdf 0.67MB
transliteracja
transliteracja.jpg 0.68MB
transliteracja​_(2)
transliteracja​_(2).jpg 0.30MB
{"register":{"columns":[]}}