W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino

rekrutacja do szkół, dzieci w ławkach szkolnych

Termin rekrutacji  –  od 23 lutego do 15 marca 2022 r.

Wnioski w postępowaniu rekrutacyjnym o objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym należy składać  do dyrektora wybranej placówki oświatowej tj. do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, do Przedszkola nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Luzinie, do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej w Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie, w godzinach pracy sekretariatu  placówki.

W rekrutacji udziału nie biorą dzieci obecnie uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina, a których rodzice (opiekunowie prawni) w okresie od 2 lutego do 11 lutego 2022 r. złożą  do dyrektora placówki wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 – wniosek do pobrania (pdf i word)  

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, o których mowa na wstępie brane są pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny przy szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, prowadzony jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone uchwałą nr XXVII/284/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino.

Wnioski w ramach prowadzonej rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych  należy składać  w terminie od 23 lutego do 15 marca  2022 r.  do dyrektorów  szkół podstawowych,  w godzinach pracy sekretariatu  szkoły.  W przypadku rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych, kandydatów spoza obwodu szkoły, będą obowiązywały kryteria ustanowione uchwałą nr  XXVII/285/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Luzino z dnia 31 stycznia 2022 r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, do Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie, do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych:  w Kębłowie, Sychowie, Barłominie, Wyszecinie oraz do klas pierwszych szkół podstawowych nr 1, nr 2  w Luzinie, w Kębłowie, w Sychowie, w Barłominie i w Wyszecinie– do pobrania (pdf,word)

Załącznik nr 1 do zarządzenia (dot. wychowania przedszkolnego) – do pobrania (pdfword)

Załącznik nr 2 do zarządzenia (dot. kl. I szkoły podstawowej) – do pobrania (pdf, word)

 

Zarządzenie nr 6A / 2022 Wójta Gminy Luzino z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, do Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie,  do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w: Kębłowie, Sychowie, Barłominie, Wyszecinie oraz do klasy I szkół podstawowych (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem), a także wzoru zgłoszenia dziecka do klasy I szkół podstawowych (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem),  a także wzoru zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej, w której ustalono obwód (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie), dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino  – do pobrania (pdf, word)

Druki do pobrania:

Załącznik nr 1  wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 – do pobrania (pdfword)

Załącznik nr 2 – wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2022/2023 (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem) – do pobrania (pdf,word)

Załącznik nr 3 – zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej, zamieszkałegow obwodzie tej szkoły w roku szkolnym 2022/2023 – do pobrania (pdf,word)

 

Zarządzenie nr 6B / 2022 Wójta Gminy Luzino z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie oraz do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w: Kębłowie, Sychowie Barłominie, Wyszecinie oraz do klasy I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino – do pobrania (pdf, word)

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – do pobrania (pdfword)

Załącznik nr 2 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu – do pobrania (pdfword)

Załącznik nr 3 – oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej – do pobrania (pdf, word)

Załącznik nr 4 – oświadczenie o miejscu zamieszkiwania kandydata- do pobrania (pdf, word)

Załącznik nr 5 – oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego bądź studiowaniu w trybie stacjonarnym – do pobrania (pdfword)

Załącznik nr 6 – oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny – do pobrania (pdf, word)

Załącznik nr 7 – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola – do pobrania (pdfword)

Załącznik nr 8 – oświadczenie o miejscu pracy w obwodzie szkoły – do pobrania (pdf, word)

Załącznik nr 9 – oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych w obwodzie szkoły, wspierających w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi – do pobrania (pdfword)

Załącznik nr 10 – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej – do pobrania (pdfword)

Formularze druków dostępne są w placówkach oświatowych, prowadzących postępowanie rekrutacyjne.

{"register":{"columns":[]}}