W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podmioty wrażliwe a dodatek na węgiel

zakup węgla 2022

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1243), podmioty nie będące gospodarstwami domowymi, zwane dalej pomiotami wrażliwymi, mogą składać wnioski o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym:

 • które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu, lub peletu zawierających co najmniej 85 % węgla kamiennego, peletu drzewnego, albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności,
 • których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB),
 • posiadają siedzibę oraz miejsce prowadzenia swojej działalności na terytorium RP.

Dodatek nie przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu gazu ziemnego lub ciepła sieciowego.

Wniosek o dodatek składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć :

 • w kancelarii Urzędu Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino,
  w godzinach pracy urzędu,
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem za pomocą „profilu zaufanego”.

Do wniosku należy załączyć:

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania podmiotów wrażliwych – oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność
  z oryginałem,
 • dokumenty sprzedaży, będące podstawą do obliczenia kwoty dodatku wynikające ze wzoru na obliczenie wysokości dodatku.
   

Do podmiotów wrażliwych zalicza się: podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej, finansowany ze środków publicznych, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie albo ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty,  podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego
i nauki, podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, kościół lub inny związek wyznaniowy, podmiot prowadzący działalność kulturalną, podmiot prowadzący działalność archiwalną, ochotniczą straż pożarna, placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinny dom pomocy, centrum integracji społecznej, klub integracji społecznej, warsztat terapii zajęciowej, organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna.

 

Materiały

pdf
Wniosek​_dla​_podmiotów​_wrażliwych.pdf 0.26MB
docx
Wniosek​_dla​_podmiotów​_wrażliwych.docx 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}