W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konkurs na Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie

20.06.2022

konkurs na dyrektora szkoły

Wójt Gminy Luzino ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie.

 1. Organ prowadzący:  Gmina Luzino.
 2. Nazwa i adres przedszkola: Gminne Przedszkole Publiczne ul.Wilczka 4, 84-242 Luzino.
 3. Wymagania wobec kandydata.

Do konkursu może przystąpić:

 1. osoba, będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia następujące wymagania:
  1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjata, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne
   i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu,
  2. ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela  lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
  4. uzyskała:
 2. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 3. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo,
 4. w przypadku nauczyciela akademickiego  - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni, przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora bądź powierzeniem stanowiska dyrektora, jeżeli nie przeprowadzono konkursu (art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, zm. z 2021 r. poz. 762, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116),
  1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 21762,
   zm. z 2022 r. poz. 935, 1116), a  w  przypadku  nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, 655, 1010, 1079) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,  
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  6. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
   o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, zm. z 2020 r. poz. 2320),
  7.  w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie  z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 5. osoba, niebędąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania:
  1. posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
  2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
  3. posiada - co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  5. oraz spełnia wymagania, o których mowa w pkt III.1 – ppkt: 2, 5, 6, 8, 10 i 11 ogłoszenia o konkursie.
 6. ponadto:
  1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
   i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
  1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym realizowane są zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
  1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów  ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
   o związkach zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 854),
    spełniający wymagania, o których mowa w pkt III.1 – ppkt: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ogłoszenia i konkursie.

IV. Wymagane dokumenty. Oferty osób przystępujących do konkursu zawierają:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją  funkcjonowania
  i rozwoju przedszkola,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 2. stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego albo
 3. stażu  pracy,  w  tym  stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 4. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 5. imię (imiona) i nazwisko,
 6. datę i miejsce urodzenia,
 7. obywatelstwo,
 8. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt „2”: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów poświadczających okres zatrudnienia,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny
  pracy lub oceny dorobku zawodowego– w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 5. w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność
  z oryginałem kopii:
 1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa
  w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r.
  poz. 672), lub
 2. dokumentu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia  lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
 1. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, zm. z 2022 r. poz. 935, 1116) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
  z 2022 r. poz. 574, 655, 1010, 1079),
 3. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
  i korzysta z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004 r. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 289, zm. z 2020 r. poz. 2320),
 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów
  (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1633), w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,  zgodnie
  z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
    
   1. Pozostałe informacje:
    1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, telefonem do kontaktu, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie”, w terminie do dnia 11 lipca 2022 r. do godziny 1300 w Kancelarii Urzędu Gminy w Luzinie ul. Of. Stutthofu 11, 84 – 242 Luzino.
    2. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
    3. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Luzino odrębnym zarządzeniem.
    4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
    5. Ogłoszenie o konkursie zostaje zamieszczone na stronie  internetowej gminy,
     w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Luzino przy ul. Of. Stutthofu 11.
    6. Informujemy, że zgodnie z art. 13  rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):
 9. Administratorem danych osobowych kandydata na stanowisko dyrektora jest Urząd Gminy Luzino, ul. Of.Stutthofu 11, 84 – 242 Luzino, reprezentowany przez Wójta Gminy Luzino.
 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektor: abi@gmail.com .
 11. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit „a” i „c” oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. „g” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
 12. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawione do uzyskania danych wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 14. Zakres danych osobowych, niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia postępowania konkursowego jest wymagany przepisami prawa i jest określony w  § 1 ust. 2 pkt 4 lit „c” rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2019r. po. 1634).
 15. Kandydatowi na stanowisko dyrektora przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
 16. Kandydatowi na stanowisko dyrektora przysługuje prawo usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
  i przenoszenia danych. Złożenie żądania skorzystania z wyżej wymienionych uprawnień, spowoduje automatyczna rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu konkursowym.
 17. Kandydatowi na stanowisko dyrektora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), co do sposobu i zakresu przetwarzania jego danych osobowych.
 18. Dokumenty aplikacyjne kandydatów nie zakwalifikowanych do zatrudnienia będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 19. Dane osobowe kandydatów nie zakwalifikowanych do zatrudnienia, po okresie wymienionym w pkt. „j” nie będą przetwarzane w sposób aktywny. 
 20.  Dane osobowe osoby zatrudnionej, przekazane administratorowi danych w postępowaniu konkursowym zostaną włączone do akt personalnych.

 

 

{"register":{"columns":[]}}