W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dofinansowanie na demontaż, transport, utylizację pokryć dachowych zawierających azbest

firma usuwa azbest z dachu

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY LUZINO

Wójt Gminy Luzino zgodnie z Uchwałą nr nr XXIV/366/2021 Rady Gminy Luzino z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Luzino na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska – usunięcie wyrobów zawierających azbest

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA ROK 2022.

Rodzaj inwestycji objętej naborem:

Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych lub budowli zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Luzino.

Czas trwania naboru: od dnia 27 stycznia do dnia 31 października br. lub do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych w ramach naboru. 

Miejsce składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Wniosek wraz kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11 w Luzinie. Wnioski niekompletne bądź złożone poza okresem trwania naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.   

Termin rozpatrzenia wniosków:

Wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia, do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru.

Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru: 30 000,00 zł

W celu uzyskania dotacji do inwestycji objętej naborem należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie (załącznik nr 1 do Regulaminu);
  2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
  3. w przypadku budynków stanowiących współwłasność – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli;
  4. szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia;
  5. informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku;
  6. kopię umowy na wykonywanie prac związanych z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, zawartej z podmiotem, który jest uprawniony do usuwania wyrobów zawierających azbest;
  7. kopię potwierdzenia dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest.

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799) mające prawo do dysponowania nieruchomością znajdującą się na terenie Gminy Luzino. Dofinansowanie przekazane będzie w formie dopłaty do udokumentowanych kosztów realizacji, po jego zakończeniu. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych lub budowli.

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone, zrealizowane przed zawarciem umowy na dofinansowanie.

{"register":{"columns":[]}}