W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest budowa centrum przesiadkowego, parkingów oraz rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Sokołowskiego, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wynikającego
z ograniczenia indywidualnego transportu samochodowego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 • Wybudowanie centrum przesiadkowego przy bazie PKS S.A. Sokołów Podlaski przy ulicy Targowej wraz z systemem informacji pasażerskiej.

 

 • Budowę 3 parkingów Park&Ride przy ulicach Targowej - 2 i Oleksiaka Wichury – 1 w Sokołowie Podlaskim. Łączna liczba miejsc do parkowania - 150, w tym 7 dla osób niepełnosprawnych.

 

 • Utworzenie systemu wypożyczalni rowerów: Sokołów Podlaski – 4 punkty, Sabnie ‑ 1 punkt, Jabłonna Lacka – 1 punkt.

 

 • Wybudowanie parkingów Bike&Ride w Sokołowie Podlaskim przy ulicach Targowej i Oleksiaka Wichury oraz w miejscowościach Sabnie i Jabłonna Lacka.

 

 • Wybudowanie 51,6 km komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Sokołowie Podlaskim przy ulicach: Szkolna, Stadionowa, Marii Curie-Skłodowskiej, Kolejowa, Lipowa, Ząbkowska, Józefa Piłsudskiego, Ks. Jana Bosco, Wojska Polskiego, Bartoszowa, Nieciecka, Wilczyńskiego, Targowa, Węgrowska, Oleksiaka Wichury, Wolności, Siedlecka, Ks. Brzóski, Kosowska, Długa, Aleja 550-lecia, J. Gagarina, K.K. Baczyńskiego oraz przy drogach powiatowych: na odcinkach Sokołów Podlaski – Jabłonna Lacka, Nieciecz Włościańska – Sabnie, Sabnie – Stasin, Stasin – Jabłonna Lacka.

 

 

 

 • Przebudowę 30,28 km ulic i dróg w Sokołowie Podlaskim: Nieciecka, Szkolna, Targowa, Ząbkowska, Stadionowa, Marii Curie–Skłodowskiej, Lipowa, Kolejowa, Wojska Polskiego, Bartoszowa, Wilczyńskiego, J. Gagarina, Długa, K.K. Baczyńskiego oraz drogi powiatowe:
  na odcinkach Sokołów Podlaski – Nieciecz Włościańska, Nieciecz Włościańska – Sabnie, Sabnie – Stasin, Stasin – Jabłonna Lacka; zatok postojowych i przystankowych lub peronów - niezbędny i uzupełniający element projektu.

 

 • Zmianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne wzdłuż ciągów komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Sokołowie Podlaskim, tj. na ulicach: Nieciecka, Szkolna, Kosowska, Targowa, Ząbkowska, Stadionowa, K.K. Baczyńskiego, J. Gagarina, Kolejowa, Lipowa, Marii Curie–Skłodowskiej, Oleksiaka Wichury, Wolności, Józefa Piłsudskiego, Ks. Jana Bosco, Wojska Polskiego, Bartoszowa, Długa, Wilczyńskiego, Ks. Brzóski oraz w miejscowościach: Jabłonna Lacka, Niewiadoma, Nieciecz Włościańska, Bujały Mikosze i Bujały Gniewosze. Łącznie zostanie wymienionych 545 szt. punktów oświetlenia ulicznego.

 

Koszty projektu obejmują poza zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi budowy, przebudowy lub wytyczenia wydzielonych dróg dla rowerów, w tym oznakowania przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczenia śluz rowerowych oraz przejazdów rowerowych przez skrzyżowania, budowy centrum przesiadkowego, budowy parkingów, zmiany oświetlenia, przebudowy dróg publicznych, również koszty: prac przygotowawczych (dokumentacja techniczna, studium wykonalności), nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu, przygotowania przetargów oraz informacji i promocji oraz koszty związane z wykupem gruntów.

Ścieżki rowerowe pełnić będą funkcję korytarzy transportowych i nie zostały zaprojektowane wyłącznie jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna. Ponadto ścieżki rowerowe przyczynią się m.in. do:

 • szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego,
 • zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych,
 • lepszej integracji gałęzi transportu,
 • niższej emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu,
 • zmniejszenia zatorów drogowych, mniejszego zatłoczenia na drogach,
 • poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zakłada się budowę centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim, które przyczyni się do rozwoju i usprawnienia transportu zbiorowego. Węzeł przesiadkowy stworzy alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego dla mieszkańców północno-wschodniej części subregionu siedleckiego. Zachętą będą także wybudowane bezpieczne miejsca parkingowe, których brakowało w okolicy dworca w Sokołowie Podlaskim.

 

 

Realizowany projekt jest projektem partnerskim, którego Liderem jest Powiat Sokołowski
a Partnerami Miasto Sokołów Podlaski, Gmina Jabłonna Lacka i Gmina Sabnie.

Całkowita wartość projektu to 55 156 164,51 zł, w tym wydatki kwalifikowalne
53 449 787,56 zł. Projekt dofinansowany zostanie w 90%, w tym: 80%, tj. 42 759 830,04 zł
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 10% ze środków budżetu państwa, tj. 5 344 978,76 zł. Kwalifikowalny wkład własny do projektu stanowi 10%,
tj. 5 344 978,76  zł.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest w grudniu 2020 r.

{"register":{"columns":[]}}