W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Utrzymanie czystości i porządku w gminie

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

            W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Jabłonna Lacka w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmian. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

            Według ustawy z 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019 poz. 2010) za właściciela nieruchomości uznaje się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

            W deklaracji właściciel nieruchomości oświadcza ile osób zamieszkuje na terenie danej nieruchomości oraz deklaruje w jaki sposób będzie zbierał i przekazywał odpady na terenie przedmiotowej nieruchomości.

Przypomina się, że złożenie deklaracji jest ustawowym obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości.

            W przypadku nie złożenia deklaracji w/w terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji – Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Wójt określa, w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Wójtowi.

Urząd Gminy Jabłonna Lacka informuje, że dodatkowe worki na odpady komunalne można pobrać w Urzędzie Gminy -  pokój nr 8.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłonna Lacka pok. Nr 8, bądź pod nr telefonu: 25 787 10 23 wew. 106.

Poniżej znajdą Państwo wzór deklaracji, oraz poradnik dotyczący segregacji odpadów.

W załączeniu znajdują się również uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.

Materiały

Ulotka jak segregować odpady
jak​_segregowac.pdf 0.13MB
Wzór DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
deklaracja​_30​_grudnia​_2019.pdf 0.69MB
Uchwała Nr XIV/83/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka
uchwala​_nr​_xiv832019​_rady​_gminy​_jablonna​_lacka​_z​_dnia​_12​_grudnia​_2019​_r.pdf 0.58MB
Uchwała Nr XIV/82/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonna Lacka
uchwala​_nr​_xiv822019​_rady​_gminy​_jablonna​_lacka​_z​_dnia​_12​_grudnia​_2019​_r.pdf 0.11MB
UCHWAŁA NR XIV/81/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
uchwala​_nr​_xiv812019​_rady​_gminy​_jablonna​_lacka​_z​_dnia​_12​_grudnia​_2019​_r.pdf 0.18MB
UCHWAŁA NR XIV/80/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 12 grudnia 2019 r. uchylająca uchwały w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso
uchwala​_nr​_xiv802019​_rady​_gminy​_jablonna​_lacka​_z​_dnia​_12​_grudnia​_2019​_r.pdf 0.09MB
UCHWAŁA NR XIII/76/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 19.11.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
uchwala​_nr​_xiii762019.pdf 0.49MB
UCHWAŁA NR XIII/75/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 19.11.2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jabłonna Lacka
uchwala​_nr​_xiii752019.pdf 1.06MB
{"register":{"columns":[]}}