W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Absolutoryjna

.

Sesja Absolutoryjna

W dniu  25 czerwca 2024 roku odbyła się sesja absolutoryjna w Gminie Jabłonna Lacka. Najważniejszymi zagadnieniami, które znalazły się w porządku obrad były:

- przedstawienie i debata nad Raportem o stanie Gminy Jabłonna Lacka  za 2023 rok,

-głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy,

-sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

-głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

W nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził instytucję raportu o stanie gminy. Jest to dokument, który podsumowuje większość dziedzin funkcjonowania gminy Jabłonna Lacka za ubiegły rok. Raport przedstawił na sesji Wójt Gminy Wiesław Michalczuk, mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z raportem  zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej gminy. Następnie Rada Gminy Jabłonna Lacka podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi  Gminy.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania i oceny z wykonania budżetu gminy Jabłonna Lacka za 2023 rok.

Uchwalony budżet gminy na 2023 r. wyniósł: dochody 40 697 483,00 zł., wydatki 43 885 613,00 zł.

W 2023 roku Rada Gminy trzynastoma uchwałami dokonała zmian w planowanych dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach. Wójt Gminy wydał trzynaście zarządzeń zmieniających budżet w ramach upoważnień. Po dokonanych zmianach w 2023 roku planowane dochody wyniosły 52 309 768,30 zł. Planowane wydatki wyniosły 62 826 625,44 zł.

Budżet zamknął się deficytem w kwocie 3 469 816,48 zł  przy planowanym deficycie  w wysokości 10 516 857,14 zł.

Gmina Jabłonna Lacka na koniec 2023 roku posiadała zadłużenie w kwocie 4 501 235,08 zł.

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy i  Regionalną Izbę Obrachunkową. Radni  jednogłośnie udzieli absolutorium Wójtowi Gminy Wiesławowi Michalczukowi. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Strzała wraz z Panią Sekretarz i Panią Skarbnik oraz kierownikami jednostek gminy Jabłonna Lacka złożyli gratulacje Wójtowi życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

 Wójt podziękował za otrzymane absolutorium, podkreślił w swoim wystąpieniu, że realizacja wszystkich zadań i osiągnięcie zamierzonych celów to zasługa dobrej współpracy z Radą Gminy i sołtysami, rzetelnej pracy pracowników urzędu, jak również bardzo dobra współpraca z wszystkimi instytucjami i osobami pracującymi w jednostkach podległych gminie. W roku 2023 r. wykonano wiele inwestycji przede wszystkim tych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. Zeszły rok należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim nowe plany na kolejne lata.

Zdjęcia (11)

{"register":{"columns":[]}}