W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Poradnik dotyczący dodatku węglowego

.

W wyniku prac przeprowadzonych w Parlamencie RP uchwalona została ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe,
w ramach której z inicjatywy Senatorów RP wprowadzono przepisy nowelizujące ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Nowe przepisy zaproponowane i uchwalone przez Posłów i Senatorów RP przewidują m.in.:
•    Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez kilka gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem (wyjątek do zasady „jeden adres, jeden dodatek”).
•    Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, które dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r., lub w ogóle nie dokonały zgłoszenia do CEEB.
•    Wprowadzenie możliwości przyznania dodatku najbardziej wrażliwym odbiorcom, bez konieczności złożenia wniosku o jego wypłatę.
•    W wybranych przypadkach, konieczność przeprowadzenia przez organy gminy wywiadu środowiskowego.
•    W wybranych przypadkach, możliwość ponownego złożenia wniosku przez wnioskodawców, którym odmówiono wypłaty dodatku.
Znowelizowane przepisy weszły w życie od 3 listopada 2022 r. Jednocześnie do postępowań
 w sprawie wypłaty dodatku węglowego, w których do dnia 3 listopada 2022 r. nie dokonano wypłaty środków dla wnioskodawcy, należy stosować znowelizowane przepisy ustawy
o dodatku węglowym.

 

Dodatek węglowy

Pytania i odpowiedzi

 

I Informacje ogólne

 

 1. Czym jest dodatek węglowy?

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, którego główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym (tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego).

 

 1. Kto otrzyma dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Źródło to musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 11 sierpnia 2022 r. Wskazany termin nie dotyczy nowych źródeł ogrzewania, tj. wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB.

 

 1. Jakie zmiany wprowadza nowelizacja z dnia 27 października br.?

Wprowadza możliwość uzyskania dodatku węglowego przez:

 • kilka gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem (wyjątek do zasady „jeden adres, jeden dodatek”),
 • gospodarstwa domowe, które dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r. lub w ogóle nie dokonały zgłoszenia do CEEB,
 • najbardziej wrażliwych odbiorców, bez konieczności złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wprowadza w wybranych przypadkach:

 • konieczność przeprowadzenia przez organy gminy wywiadu środowiskowego,
 • ponownego złożenia wniosku przez wnioskodawców, którym odmówiono wypłaty dodatku.

 

 1. Od kiedy obowiązują przepisy wprowadzone nowelizacją z dnia 27 października br.?

Znowelizowane przepisy weszły w życie 3 listopada br.

 

 1. Czy do postępowań ws. wypłaty dodatku węglowego, w których do dnia 3 listopada br. nie wypłacono wnioskodawcy środków, należy stosować znowelizowane przepisy ustawy o dodatku węglowym?

Tak.

 

 1. Czy nowe zasady, które weszły w życie 3 listopada br. umożliwiają przyznanie dodatku również, gdy źródło ogrzewania zostało wpisane/zgłoszone do CEEB po 11 sierpnia 2022 r. lub gdy w ogóle nie zostało wpisane/zgłoszone?

Tak. W wybranych przypadkach gminy mają taką możliwość.

 

 1. Czy o dodatek węglowy mogą ubiegać się tzw. podmioty wrażliwe, np. DPSy?

Nie. Dodatek węglowy to świadczenie przysługujące wyłącznie osobie w gospodarstwie domowym, zamieszkującej w domu lub lokalu mieszkalnym, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym – zatem nie mogą o niego wnioskować samorządowe jednostki organizacyjne.

 

 1. Czy dodatek węglowy przysługuje wnioskodawcy, który ogrzewa swoje gospodarstwo miałem węglowym lub ekogroszkiem?

Tak. Ekogroszek, miał, koks są formą węgla kamiennego o różnej granulacji, wobec czego wykorzystywanie ich uprawnia do przyznania dodatku węglowego (o ile paliwa te zawierają co najmniej 85% węgla kamiennego).

 

 1. Czy spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe mogą wnioskować zbiorowo o wypłatę dodatku węglowego w imieniu swoich mieszkańców?

Nie. Jeśli lokatorzy zamieszkujący bloki lub kamienice spełniają warunki do otrzymania dodatku, powinni indywidualnie składać wnioski w imieniu swoich gospodarstw domowych w swoim urzędzie gminy.

 

 1. Czy wnioskodawcy przysługuje dodatek węglowy w sytuacji, gdy zamieszkiwany przez niego lokal jest ogrzewany gazem i kotłem węglowym?

O tym, które źródło jest głównym decyduje wnioskodawca we wniosku oświadczając pod rygorem odpowiedzialności karnej. Uzupełniającym źródłem ogrzewania mogą być również inne źródła, (które także powinny być zgłoszone lub wpisane do CEEB – obowiązek ten dotyczy wszystkich źródeł zainstalowanych/eksploatowanych w budynkach/lokalach). W  gospodarstwach korzystających ze źródła gazowego i węglowego, z reguły to kocioł gazowy pełni funkcję głównego źródła ciepła.
W przypadku wątpliwości, gmina może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień/dokumentów lub przeprowadzić wywiad środowiskowy.

 

 1. Czy gospodarstwo wykorzystujące kocioł wielopaliwowy, który zgodnie z deklaracją CEEB zasilany jest np. węglem i drewnem kawałkowym, może otrzymać dodatek węglowy?

Tak. Dodatek węglowy może zostać przyznany również, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest kocioł wielopaliwowy, który - zgodnie z deklaracją CEEB - może być zasilany węglem i faktycznie jest nim opalany.

 

 1. Czy dodatek węglowy może być przyznany, gdy funkcjonujące źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do CEEB po 11 sierpnia 2022 r. (bądź gdy w ogóle nie zostało wpisane/zgłoszone do CEEB)?

Tak. Nowelizacja z dnia 27 października 2022 r. umożliwia jest przyznanie dodatku węglowego również, gdy funkcjonujące źródło ogrzewania (działające dłużej niż 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia) zostało wpisane/zgłoszone do CEEB po 11 sierpnia br. lub wcale nie zostało wpisane/zgłoszone do CEEB. W takim wypadku, konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który potwierdzi fakt wykorzystywania źródła węglowego.

 

II Skład gospodarstwa domowego i miejsce zamieszkania

 

Gospodarstwa domowe jednoosobowe i wieloosobowe

 

 1. Jak ustawa o dodatku węglowym definiuje gospodarstwo domowe wieloosobowe?

W ustawie o dodatku węglowym jako gospodarstwo wieloosobowe rozumie się osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące. Prowadzenie wieloosobowego gospodarstwa domowego wiąże się ze wspólnym zamieszkiwaniem, gospodarowaniem (w tym, wspólnym ponoszeniem kosztów paliwa czy wykonywaniem wspólnie obowiązków domowych) oraz pozostawaniem w faktycznym związku (współdziałanie w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych).

 

 1. Czy osobowy wchodzące w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego muszą być spokrewnione lub pozostawać w związku małżeńskim?

Nie.

 

 1. Jak ustawa o dodatku węglowym definiuje gospodarstwo domowe jednoosobowe?

Ustawa o dodatku węglowym mówi, że gospodarstwo domowe jednoosobowe to osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Nie można uznać, że w jednym lokalu mieszkalnym (bądź budynku jednorodzinnym) prowadzonych jest kilka jednoosobowych gospodarstw domowych, bo nie będzie wówczas spełniony warunek samotnego zamieszkiwania.

 

Wiele gospodarstw domowych w jednym budynku/lokalu

 

 1. Czy nadal obowiązuje zasada jeden adres, jeden dodatek?

Tak. Niezmiennie obowiązuje reguła, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się jedno gospodarstwo domowe. Zatem, na jeden adres zamieszkania przysługuje jeden dodatek węglowy. W przypadku złożenia kilku wniosków na jeden adres zamieszkania, gmina ustala, który wnioskodawca złożył wniosek jako pierwszy. Gmina może też zwrócić się do wnioskodawców o złożenie  dodatkowego oświadczenia.

 

 1. Czy są dopuszczalne wyjątki od powyższej reguły?

Tak.

 

 1. Co zatem w sytuacjach, gdy np. na jednej posesji znajdują się dwa domy mieszkalne pod jednym numerem lub odrębne lokale znajdujące się w budynku wielolokalowym nie mają ustalonych osobnych numerów?

Gospodarstwa domowe, które nie dokonały wydzielenia adresu, również będą mogły wnioskować o wypłatę dodatku węglowego. Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków kilku gospodarstwom domowym, jeżeli do 30 listopada br. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania w wyniku przyczyn obiektywnych (np. ograniczone możliwości organów gminy w nadaniu odrębnego adresu w ww. terminie). Dodatek może być przyznany, tylko gdy podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu. Przyznanie następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, (z którego sporządzana jest notatka służbowa). Wywiad środowiskowy potwierdza, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny i w lokalach tych prowadzone są oddzielne gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania (osobne lub wspólne) uprawnia do przyznania dodatku węglowego.

 

 1. A jeżeli wykorzystywane źródło ogrzewania nie było wcześniej zgłoszone do CEEB?

Gmina dokonuje jego wpisania do tej bazy z urzędu, tj. bez konieczności składania deklaracji przez zarządcę/właściciela budynku.

 

 1. Czy zatem gmina może przyznać kilka dodatków węglowych dla wielu gospodarstw domowych mieszkających w jednym lokalu mieszkalnym?

Nie. Dodatek ma służyć wsparciu oddzielnych gospodarstw, które samodzielnie zaspokajają swoje potrzeby. O takiej samodzielności nie może być mowy w przypadku współistnienia w jednym lokalu wielu (czasami sztucznie podzielonych) gospodarstw domowych.

 

 1. Co w przypadku, kiedy na ten sam adres zamieszkania zostały złożone dwa wnioski przez jednoosobowe gospodarstwo domowe i wieloosobowe gospodarstwo domowe?

Dla gospodarstwa jednoosobowego nie jest spełniona przesłanka samotnego zamieszkiwania, zatem dodatek takiemu wnioskodawcy się nie należy. Wniosek złożony w imieniu wieloosobowego gospodarstwa domowego może zostać rozpatrzony pozytywnie.

 

 1. Przeprowadzony wywiad środowiskowy potwierdził, że pod jednym adresem zamieszkania funkcjonują odrębne gospodarstwa domowe w wyodrębnionych lokalach – czy należą się im dodatki węglowe?

Jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono pod jednym adresem w odrębnych lokalach zamieszkiwanie osobnych gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez nie oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania uprawniającego do przyznania dodatku węglowego, to dodatek węglowy przyznaje się każdemu z tych gospodarstw.

 

 1. Jak należy rozumieć pojęcie „odrębnego lokalu”? 

Przez odrębny lokal należy rozumieć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, jak również samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, wskazane w art. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

 1. Wnioskodawca wystąpił o wypłatę dodatku węglowego dla adresu, pod którym funkcjonuje już inne gospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek węglowy. Czy taki wnioskodawca powinien wykazać, że podjęte zostały kroki mające na celu nadanie odrębnego adresu miejsca zamieszkania?

Znowelizowane przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem
w odrębnych lokalach. Wnioskodawca składający wniosek o wypłatę dodatku węglowego powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą podjęcie kroków formalnych, prowadzących do wydzielenia odrębnego adresu, np. zaświadczenie o samodzielności lokalu lub kopię złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, czy też kopię wniosku o nadanie numeru porządkowego. Dopiero po przedstawieniu takiej dokumentacji, organ rozpatrujący wniosek powinien podjąć kolejne kroki (przeprowadzić wywiad środowiskowy).

 

 1. Czy ksiądz zamieszkujący na terenie plebanii może otrzymać dodatek węglowy?

Ksiądz jako osoba w gospodarstwie domowym może wnioskować o dodatek węglowy, jeśli spełnia przesłanki wskazane w ustawie o dodatku węglowym – tj. faktycznie zamieszkuje i gospodaruje pod danym adresem oraz wykorzystywane pod tym adresem główne źródło ciepła jest zasilane paliwem stałym i zostało wpisane lub zgłoszone do CEEB przed 11 sierpnia 2022 r. – lub po tym dniu
w przypadku nowych źródeł ciepła (deklarację do ewidencji mogła złożyć parafia, tj. instytucja).

 

 1. Czy po nadaniu nieruchomości nowego, odrębnego adresu (numeru), można wnioskować o wypłatę dodatku węglowego?

Tak. Mieszkańcy domów/lokali mieszkalnych, po uzyskaniu odrębnych adresów, mogą złożyć po raz pierwszy lub ponownie wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

 1. Czy po przyznaniu nowego adresu (numeru domu lub mieszkania) właściciel/zarządca dokonuje ponownego zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB?

Tak. Nie stoi to jednak na przeszkodzie, aby gmina przyznała wnioskodawcy dodatek węglowy, o ile zainstalowane  i funkcjonujące w ww. domu/mieszkaniu źródło ogrzewania było wpisane/zgłoszone (przed wydzieleniem adresu) do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. W przypadku gospodarstw domowych mieszkających pod jednym adresem, które z różnych względów nie mogą dokonać wydzielenia adresu do 30 listopada br., przepisy nowelizacji z 27 października 2022 r. wprowadziły możliwość przyznania dodatków także, gdy wykorzystywane źródło ciepła nie zostało zgłoszone/wpisane do CEEB.

 

 1. Przyznanie dodatku węglowego dla gospodarstw korzystających ze źródeł niezgłoszonych do CEEB lub zgłoszonych po 11 sierpnia 2022 r.

Tak. Świadczenie ma za zadanie wspierać najbardziej wrażliwych obywateli, dlatego dodatek może być przyznany gospodarstwu, które dokonało zgłoszenia źródła do CEEB po 11 sierpnia 2022 r. lub w ogóle nie dokonało zgłoszenia takiego źródła. Wobec takich wnioskodawców, organy gminy muszą przeprowadzić wywiad środowiskowy, (z którego sporządza się notatkę służbową) celem potwierdzenia, że wykorzystywane źródło ciepła uprawnia wnioskodawcę do otrzymania dodatku węglowego. Gmina z urzędu, bez konieczności składania deklaracji, dokonuje wpisu źródła ogrzewania do CEEB (o ile źródło to nie było już wcześniej zgłoszone).

 

 1. Co w przypadku, gdy podczas weryfikacji, pracownik gminy stwierdzi, że zgłoszona do CEEB zmiana deklaracji po 11 sierpnia 2022 r. nie odpowiada stanowi faktycznemu lub jest dokonywana wyłącznie w celu nabycia prawa do dodatku (np. zmiana kotła gazowego na kocioł na paliwo stałe czy zmiana paliwa wykorzystywanego w kotle na paliwo stałe – np. z drewna na węgiel)?

Takiemu wnioskodawcy dodatek nie może zostać przyznany.

 

 1. Czy kwestia rozdzielności majątkowej małżonków ma znaczenie dla przyznania dodatku węglowego?

Kwestia rozdzielności majątkowej małżonków nie ma znaczenia w procesie przyznawania dodatku węglowego. Decydujące jest czy małżonkowie wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe.

 

 1. Co w przypadku, gdy małżonkowie deklarują prowadzenie oddzielnych gospodarstw domowych pod dwoma osobnymi adresami?

Małżonkowie powinni wówczas wykazać, że nie pozostają już w faktycznym związku, przedstawiając orzeczenie o rozwodzie bądź orzeczenie o separacji. Brak przedstawienia takiego dowodu sugeruje, że jest to nadal wieloosobowe gospodarstwo domowe, które powinno jednoznacznie wskazać jeden adres, pod którym zamieszkuje i gospodaruje – brak takiego jednoznacznego wskazania powinien skutkować odmową przyznania dodatku.

 

 1. Co w sytuacji, gdy małżonkowie rozwiedli się, (bądź pozostają w separacji), ale nadal zamieszkują wspólnie w jednym lokalu (pod jednym adresem) i ogrzewają swoje jednoosobowe gospodarstwa domowe jednym wspólnym piecem na węgiel zgłoszonym do CEEB przed 11 sierpnia br.?

Wówczas żadne z nich nie będzie uprawnione do otrzymania dodatku węglowego. W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych musi być spełniony warunek samotnego zamieszkiwania
 i gospodarowania, a tutaj nie jest on spełniony. Warto pamiętać, że oświadczenia wnioskodawcy składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń a organ rozpatrujący ma prawo sprawdzić informacje podane we wniosku i w przypadku uzasadnionych wątpliwości, wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień, korzystając z zasady prawdy obiektywnej.

 

 1. Czy o wypłatę dodatku węglowego mogą wnioskować obywatele Ukrainy przebywający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej? Czy na wypłatę świadczenia ma wpływ posiadanie przez obywateli Ukrainy „statusu UKR”?

Obywatele Ukrainy, tak jak obywatele innych krajów przebywający na terenie RP, mogą wnioskować o wypłatę dodatku węglowego, jeśli spełniają przesłanki przewidziane w ustawie o dodatku węglowym. Posiadanie przez obywateli Ukrainy przebywających legalnie w Polsce statusu (numeru PESEL) UKR lub jego brak nie ma znaczenia dla wypłaty dodatku węglowego.

 

 1. Czy wnioskodawca musi wskazać we wniosku o wypłatę dodatku węglowego członków gospodarstwa domowego wieloosobowego, którzy przebywają z różnych przyczyn poza tym gospodarstwem (np. za granicą, w szpitalu, w domu opieki społecznej, w więzieniu), ale nadal wchodzących w jego skład?

Tak. Wnioskodawca musi wskazać ich we wniosku.

 

 1. Czy można przyznać dodatek węglowy osobom deklarującym prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego, przebywającym poza granicami kraju lub przebywającym w miejscach/ośrodkach zaspokajających ich potrzeby bytowe, jak np. domy opieki społecznej, więzienia, klasztory, szpitale?

Nie. Takim wnioskodawcom dodatek nie może zostać przyznany.

 

 1. Czy członek gospodarstwa domowego, które prowadzone jest w lokalu wynajmowanym lub użyczonym, może wnioskować o przyznanie dodatku węglowego?

Tak. Nie jest istotne kto jest właścicielem lokalu. Uprawnioną osobą do otrzymania dodatku węglowego jest ta, która faktycznie dysponuje lokalem i prowadzi w nim swoje gospodarstwo domowe (co
w przypadku wątpliwości może być zweryfikowane przez gminę np. poprzez żądanie przedstawienia umowy najmu).

 

 1. Czy ten sam wnioskodawca może wnioskować o wypłacenie kilku dodatków węglowych w związku z okresowym zamieszkiwaniem w kilku lokalizacjach (w obrębie tej samej gminy lub na terenie równych gmin)?

Nie. Przyjmuje się, że prowadzenie gospodarstwa domowego możliwe jest tylko w jednej lokalizacji. Niedopuszczalne jest występowanie przez wnioskodawcę o wypłacenie kilku dodatków węglowych na różne adresy zamieszkania.

 

 1. Małżeństwo posiada mieszkanie w mieście i dom ogrzewany piecem węglowym na wsi. Małżonkowie na co dzień zamieszkują i gospodarują w mieszkaniu w mieście, a w domu na wsi bywają w dni wolne i podczas wakacji. Piec węglowy zainstalowany w domu na wsi został zgłoszony do CEEB przed 11 sierpnia br., małżeństwo odprowadza również opłatę za śmieci w miejscowości, w której stoi dom. Czy małżonka, będąca właścicielką domu odziedziczonego po rodzicach, ma prawo otrzymać dodatek węglowy? Małżonkowie nie wnioskowali o wypłatę dodatku w mieście, gdzie posiadają mieszkanie ogrzewane przez ciepłownię miejską.

Nie. Warunkiem otrzymania dodatku jest faktyczne zamieszkiwanie i gospodarowanie pod adresem wskazanym we wniosku, a prowadzenie gospodarstwa domowego możliwe jest tylko w jednej lokalizacji. W tej sytuacji należy stwierdzić, że gospodarstwo domowe jest prowadzone przez to małżeństwo w mieszkaniu w mieście.

 

 1. Wniosek o dodatek węglowy na dany adres składa zarówno właściciel lokalu mieszkalnego oraz najemca tegoż lokalu. Komu należy się dodatek?

O dodatek wnioskować może wyłącznie najemca. Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia jest ta, która faktycznie dysponuje lokalem i prowadzi w nim swoje gospodarstwo domowe.

 

 1. Czy w przypadku eksploatacji pieca kaflowego w remontowanym mieszkaniu, które aktualnie nie jest i w najbliższych miesiącach nie będzie zamieszkałe, wnioskodawca otrzyma dodatek węglowy?

W tym wypadku dodatek węglowy jest nienależny z uwagi na brak spełnienia warunku zamieszkiwania i gospodarowania w remontowanym lokalu.

 

 1. Czy można przyznać dodatek węglowy wnioskodawcy deklarującemu prowadzenie gospodarstwa w budynku niemieszkalnym, jak np. altanka działkowa, garaż?

Nie. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, która zamieszkuje
 i gospodaruje pod wskazanym we wniosku adresem zamieszkania. Zatem, świadczenie nie może być przyznane w sytuacji, gdy nie jest spełniony warunek zamieszkiwania. Na działce ROD czy w budynku gospodarczym nie wolno zamieszkiwać.

 

 1. Czy można przyznać dodatek węglowy wnioskodawcy, który zamieszkuje w budynku lub lokalu, który w deklaracji złożonej do CEEB został wskazany jako niemieszkalny (deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw została złożona na formularzu B – budynki i lokale niemieszkalne)?

Nie można.

 

 1. Czy można przyznać dodatek węglowy wnioskodawcy, który zamieszkuje w budynku lub lokalu, który nie posiada adresu?

Nie można.

 

 1. Czy zameldowanie w miejscu prowadzenia gospodarstwa domowego jest konieczne do uzyskania dodatku węglowego?

Nie. Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest faktyczne zamieszkiwanie i prowadzenie gospodarstwa domowego w danym miejscu, na obszarze gminy, do której składa się wniosek.

 

 1. Czy ustawa o dodatku węglowym dopuszcza prowadzenie gospodarstwa domowego w więcej niż jednej lokalizacji?

Nie. Na potrzeby przyznawania dodatku węglowego przyjmuje się, że prowadzenie gospodarstwa domowego możliwe jest tylko w jednej lokalizacji. Niedopuszczalne jest występowanie przez wnioskodawcę o wypłacenie dodatku węglowego w więcej niż jednym miejscu nawet w przypadku, kiedy wnioskodawca ma kilka nieruchomości zlokalizowanych w różnych miejscach w Polsce. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

 1. Wnioskodawca jest właścicielem domu jednorodzinnego, w którym jest zameldowany. W domu zainstalowane jest węglowe źródło ogrzewania zgłoszone do CEEB. Wnioskodawca w domu bywa sporadycznie, bo faktycznie zamieszkuje w innej miejscowości. Czy należy mu się dodatek węglowy?

Nie. Nie jest tu spełniony warunek faktycznego zamieszkiwania i gospodarowania pod adresem zamieszkania wskazanym we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

 

 1. Czy dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom domów wielorodzinnych, np. kamienic i bloków?

Tak. Dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom budynków wielorodzinnych wtedy, gdy dom lub lokale  mieszkalne ogrzewane są paliwami stałymi zarówno poprzez indywidualne źródła ogrzewania zainstalowane w poszczególnych lokalach (źródło to musi być głównym źródłem ogrzewania lokalu) jak i poprzez ogrzewanie z kotłowni węglowej znajdującej się w budynku, bądź z lokalnej sieci ciepłowniczej obsługiwanej przez kocioł węglowy. Każde gospodarstwo domowe zamieszkujące w budynku wielorodzinnym, jeśli spełnia warunki konieczne do otrzymania dodatku węglowego, powinno indywidualnie wystąpić o wypłatę świadczenia.

 

 1. Czym  jest lokalna sieć ciepłownicza?

Jest to sieć dostarczająca ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła, tj. 1) kotłowni lub węzła cieplnego, z których ciepło jest dostarczane bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku; 2) ciepłowni osiedlowej lub grupowego wymiennika ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków.

 

 1. Jeśli jednak ciepło do danego budynku dostarczane jest nie z lokalnej sieci ciepłowniczej, ale z ciepłowni bądź elektrociepłowni poprzez system ciepłowniczy (co nie stanowi lokalnej sieci ciepłowniczej), to czy w takim przypadku gospodarstwu zamieszkującemu ten budynek nadal będzie należał się dodatek węglowy?

Nie, w takim przypadku dodatek węglowy się nie należy.

 

 1. Zatem kiedy mieszkańcy budynku wielolokalowego kwalifikują się do otrzymania dodatku węglowego?

Mieszkańcy takich budynków kwalifikują się do otrzymania świadczenia, jeśli nie zakupują ciepła od podmiotu zajmującego się zawodowo wytwarzaniem ciepła lub prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, ale nabywają to ciepło od właściciela lub zarządcy budynku, którzy  rozliczają i pobierają opłaty od tych mieszkańców ustalane w taki sposób, aby zapewniały wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów ciepła.

 

 1. Czy w przypadku, gdy ogrzewanie budynku, w którym mieszka wnioskodawca, realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe, do wniosku należy załączyć jakiś dodatkowy dokument?

Tak. W takiej sytuacji, wnioskodawca jest zobowiązany załączyć do wniosku o wypłatę dodatku węglowego oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

 1. Co w sytuacji, kiedy zarządca nieruchomości odmawia mieszkańcom budynku wielorodzinnego, ogrzewanego przez lokalną sieć ciepłowniczą,  wydania oświadczenia o sposobie ogrzewania danej nieruchomości?

W przypadku wykorzystywania lokalnej sieci ciepłowniczej, oświadczenie zarządcy o sposobie ogrzewania budynku jest konieczne do złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego przez mieszkańców tej nieruchomości. Zarządca odmawiając wydania oświadczenia, ewidentnie działa na niekorzyść mieszkańców, którzy w tym wypadku mogą występować wobec niego z roszczeniem na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

 

 1. Czy w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, mieszkaniec może zgłosić zainstalowane w budynku/lokalu mieszkalnym źródło ogrzewania do CEEB i wnioskować o wypłatę dodatku węglowego?

Wprowadzone w nowelizacji z dnia 27 października 2022 r. przepisy dopuszczają przyznanie dodatku gospodarstwom, które z różnych powodów nie dokonały wpisu do CEEB. Wówczas, w drodze wywiadu środowiskowego gmina ustala, że wykorzystywane źródło ciepła uprawnia wnioskodawcę do przyznania mu dodatku węglowego. Jednocześnie, organ z urzędu, tj. bez konieczności składania przez wnioskodawcę odpowiedniej deklaracji, dokonuje wpisu tego źródła do CEEB.

 

 1. Czy dodatek węglowy może zostać przyznany spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej?

Nie. Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, po spełnieniu kryteriów ustawy
o dodatku węglowym. Dodatek nie przysługuje wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym czy przedsiębiorstwom obsługującym lokalne kotłownie.

 

 1. Czy dodatek węglowy przyznany wnioskodawcy może zostać przelany na konto spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, do której należy wnioskodawca?

We wniosku o wypłatę dodatku węglowego znajduje się miejsce na wpisanie numeru rachunku, na który zostanie przekazana kwota świadczenia. Numer rachunku nie musi należeć do wnioskodawcy. Wobec tego, możliwe jest, aby środki zostały wypłacone na konto spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej, o ile wnioskodawca wyraził taką osobistą wolę i wpisał we wniosku numer rachunku wspólnoty/spółdzielni.

 

 1. Czy przepisy ustawy o dodatku węglowym obligują beneficjenta dodatku węglowego do przekazania otrzymanych środków finansowych na rzecz właściciela lub zarządcy budynku w celu pokrycia ponoszonych przez spółdzielnię lub wspólnotę kosztów ogrzewania?

Nie.

 

 1. Czy możliwe jest, aby w przypadku najwrażliwszych odbiorców, np. osób starszych czy niepełnosprawnych, dodatek węglowy został przyznany przez gminę z urzędu, tj. bez konieczności złożenia wniosku o jego wypłatę?

Tak. Znowelizowane przepisy wprowadzone w ustawie z dnia 27 października 2022 r., dają gminie możliwość przyznania dodatku węglowego gospodarstwom domowym, które nie złożyły wniosku o jego wypłatę (w przypadku, gdy gmina posiada informacje, że spełniają one warunki do jego przyznania). Intencją ustawodawcy było zadbanie o interesy najbardziej wrażliwych odbiorców, nieświadomych, bądź nieporadnych życiowo, którzy pomimo że mogliby dostać taką formę pomocy, z różnych względów o nią nie zawnioskowali. Wobec takich osób, organy gminy mogą przeprowadzić wywiad środowiskowy, (z którego sporządza się notatkę służbową) celem ustalenia prawa do tego dodatku. Organ przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji dokonuje wpisu źródła ciepła do CEEB (o ile źródło nie było już wcześniej zgłoszone).

 

III Prowadzenie spraw związanych z dodatkiem węglowym

Weryfikacja danych zawartych we wniosku

 

 1. Kto jest zobowiązany przyjęcia i do weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku węglowego?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje i weryfikuje gmina właściwa dla miejsca zamieszkania danego wnioskodawcy.

 

 1. W jakim zakresie gmina jest zobowiązana do weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku węglowego?
 • Weryfikując prawdziwość danych wskazanych we wniosku i dążąc do ustalenia stanu faktycznego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta bierze pod uwagę m.in. informacje wynikające z deklaracji
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informacje uzyskane w związku
   z postępowaniem o przyznanie świadczeń (rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, wychowawczego, osłonowego, mieszkaniowego) oraz dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.
 • Dodatkowo ustawa o dodatku węglowym daje organom możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego. Za pomocą wywiadu, gmin może ustalić również czy wykorzystywane przez gospodarstwo domowe główne źródło ogrzewania uprawnia do przyznania dodatku węglowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.
 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do informacji zawartych we wniosku organ zawsze może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień i zażądać przedstawienia dodatkowych informacji np. deklaracji podatkowych, umowy najmu mieszkania/lokalu, umowy użyczenia mieszkania/lokalu, orzeczenia o rozwodzie/separacji.
 • Należy mieć również na uwadze, że oświadczenia wnioskodawcy zawarte we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i w przypadku uzasadnionych wątpliwości konieczne jest zawiadomienie organów ścigania.
 • Zaniechanie przez organ obowiązku weryfikacji informacji zawartych we wniosku w przypadku wątpliwości w zakresie tych informacji lub przyznanie dodatku węglowego pomimo posiadania wiedzy o złożeniu nieprawdziwego oświadczenia przez wnioskodawcę, jest obarczone odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

 1. Czy do spraw związanych z dodatkiem węglowym, mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA)?

Tak. Zgodnie z art. 3 ust 3 ustawy o dodatku węglowym w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301).

 

 1. Co w przypadku, gdy wniosek został wypełniony nieprawidłowo, na wniosku brak podpisu lub nie zostały załączone wymagane dokumenty?

Gmina ma prawo wezwać wnioskodawcę do poprawienia wniosku (w ciągu 14 dni), bądź uzupełnienia brakujących dokumentów (w ciągu od 14 do 30 dni). Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

 1. Czy wójt, burmistrz lub prezydent miasta może upoważnić kierownika innej jednostki organizacyjnej (np. ośrodka pomocy społecznej) do rozpatrywania wniosków o wypłatę dodatku węglowego?

Tak, do załatwiania indywidualnych spraw administracji publicznej upoważnione mogą zostać m.in. inne jednostki organizacyjne. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o dodatku węglowym wójt, burmistrz lub prezydent miasta może upoważnić m.in. kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia spraw związanych z dodatkiem węglowym, w tym do wydawania rozstrzygnięć w tych sprawach.

 

 1. Czy przyznanie dodatku węglowego wymaga wydania decyzji?

Nie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której o dodatek węglowy wnioskuje członek gospodarstwa domowego, które nie dokonało wydzielenia adresu (pod jednym adresem zamieszkania znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny i w lokalach tych prowadzone są oddzielne gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania uprawnia do przyznania dodatku węglowego). Dodatek może być przyznany, tylko gdy podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu. Przyznanie następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, (z którego sporządzana jest notatka służbowa). Decyzję administracyjną gmina wydaje także, gdy posiada informację wskazującą na to, że osoba nie złożyła wniosku o dodatek węglowy a spełnia warunki jego przyznania po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

 

 1. Czy odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji administracyjnej?

Tak.

 

 1. Czy wnioskodawca otrzyma informację, jeśli dodatek węglowy zostanie mu przyznany?

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego we wniosku o wypłatę dodatku węglowego (o ile został wskazany). Gdy wnioskodawca nie e-mail we wniosku, wnioskodawca może  odebrać informację o przyznaniu dodatku węglowego od tego organu.

 

 1. Czy nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego wstrzymuje wypłatę tego dodatku?

Nie.

 

 1. Czy wysłanie do wnioskodawcy informacji kończy postępowanie w sprawie o wypłatę dodatku węglowego?

Nie, postępowanie kończy wypłata należnego świadczenia beneficjentowi lub wydanie decyzji odmownej.

 

 1. Czy wnioskodawca może odwołać się od niekorzystnej dla siebie decyzji (gdy dodatek węglowy nie został przyznany)?

Tak. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego, wymagają wydania decyzji. Od decyzji administracyjnej odmownej lub stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,
w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

 1. Czy ośrodki pomocy społecznej posiadają prawo do weryfikacji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) informacji dotyczących źródła ogrzewania wnioskodawcy?

Tak, ośrodki pomocy społecznej, tak jak gminy, mają prawo weryfikować dane zawarte we wniosku
o wypłatę dodatku węglowego w zakresie zainstalowanego źródła ogrzewania, deklarowanego przez wnioskodawcę jako główne.

 

 1. Czy organ weryfikujący wnioski o wypłatę dodatku węglowego, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do informacji zawartych we wniosku, może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień, przekazania odpowiednich dokumentów czy dowodów?

Tak. Możliwość ta dotyczy również przypadków, gdzie deklaracja CEEB zawiera niepełne informacje – np. nie wskazano, że źródło ciepła jest źródłem eksploatowanym, nie wskazano, że jego funkcją jest ogrzewanie (C.O.), czy też (w przypadku kotłów na paliwo stałe) nie wskazano stosowanego rodzaju paliwa.

 

 1. Czy dla wypłaty dodatku węglowego ma znaczenie, kto wpisał lub zgłosił do CEEB źródła ogrzewania, które jest głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego wnioskodawcy?

Nie. W zakresie wypłaty dodatku węglowego nie jest istotne, kto jest właścicielem źródła ogrzewania (właścicielem nieruchomości). Istotne jest faktyczne korzystanie przez gospodarstwo domowe wnioskodawcy z danego źródła ogrzewania. W przypadku nowych źródeł ogrzewania, właściciel lub zarządca budynku wielorodzinnego ma obowiązek zgłosić lub wpisać nowe źródło ogrzewania do CEEB w ciągu 14 dni od uruchomienia w przypadku nowego źródła ciepła lub 14 dni od dnia, licząc od dnia, w którym zaistniała zmiana w przypadku wymiany lub montażu nowego źródła ciepła lub spalania paliw – 14 dni od dnia, licząc od dnia, w którym zaistniała zmiana.

 

 1. Czy wnioskodawca, niebędący właścicielem domu jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego, może otrzymać dodatek węglowy, jeśli zgłoszenia lub wpisu źródła ogrzewania zasilanego paliwem stałym do CEEB, dokonał właściciel nieruchomości, np. właściciel domu wynajmowanego najemcy lub mieszkania bezpłatnie użyczanego innej osobie?

Tak. Obowiązek zgłoszenia lub wpisu do CEEB spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości, natomiast dodatek węglowy przysługuje osobie, faktycznie pod danym adresem zamieszkującej
 i gospodarującej.

 

 1. Czy wnioskodawca, zamieszkujący lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym należącym do wspólnoty lub spółdzielni, może otrzymać dodatek węglowy, jeśli zgłoszenia lub wpisu źródła ogrzewania zasilanego paliwem stałym do CEEB, dokonał zarządca nieruchomości, np. prezes spółdzielni mieszkaniowej?

Tak. Obowiązek zgłoszenia lub wpisu do CEEB spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości, natomiast dodatek węglowy przysługuje osobie, faktycznie pod danym adresem zamieszkującej
 i gospodarującej.

 

 1. Czy wnioskodawca, zamieszkujący w mieszkaniu służbowym i ponoszący koszty ogrzewania tego mieszkania, może otrzymać dodatek węglowy, jeśli zgłoszenia lub wpisu źródła ogrzewania zasilanego paliwem stałym do CEEB, dokonała firma wynajmująca mieszkania swoim pracownikom?

Tak. Obowiązek zgłoszenia lub wpisu do CEEB spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości, natomiast dodatek węglowy przysługuje osobie, faktycznie pod danym adresem zamieszkującej
 i gospodarującej.

 

 1. Czy organy gminy mogą dokonać wpisu źródła ogrzewania do CEEB z urzędu, bez konieczności składania stosownej deklaracji przez zarządcę/właściciela budynku?

Tak. Znowelizowane przepisy wprowadzone w ustawie z dnia 27 października 2022 r., dają organom gminy taką możliwość w wybranych przypadkach (wskazanych w art. 2 ust. 3d oraz art. 2 ust 15f-15g).

 1. Czy po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym z dn. 27 października 2022r. nadal warunkiem koniecznym dla otrzymania świadczenia jest zgłoszenie lub wpis źródła ogrzewania do CEEB?

Główne źródło ogrzewania wskazane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu -
w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych do CEEB po raz pierwszy.

 1. Co, jeśli w ramach przeprowadzonej przez gminę weryfikacji stwierdzone zostanie, że zgłoszona do CEEB zmiana deklaracji po 11 sierpnia 2022 r. nie odpowiada stanowi faktycznemu lub jest dokonywana wyłącznie w celu nabycia prawa do dodatku (np. zmiana kotła gazowego na kocioł na paliwo stałe lub zmiana w CEEB paliwa wykorzystywanego w wpisanym już w CEEB kotle na paliwo stałe – np. z drewna na węgiel)?

Świadczenie nie może być przyznane.

 

 1. Co, jeżeli modyfikacja w CEEB została dokonana po dniu 11 sierpnia 2022 r., ale nie wpływała na uzyskanie uprawnienia do pobrania dodatku (np. w deklaracji złożonej przed 11 sierpnia 2022 r. wyszczególnione było źródło ogrzewania na paliwo stałe, które wskazane zostało we wniosku
  o wypłatę dodatku, jednak brakowało wskazania rodzaju paliwa)?

Świadczenie może być przyznane.

 

 1. Co, jeśli po 11 sierpnia 2022 r. miało miejsce złożenie nowej deklaracji dla węglowego źródła ogrzewania, zgłaszanego do CEEB po raz pierwszy (np. w nowo wybudowanym budynku lub
   w przypadku nowego źródła w już istniejącym budynku) i źródło to zostanie we wniosku o wypłatę dodatku węglowego wskazanie jako główne?

Świadczenie może być przyznane.

 

 1. Czy nowe zasady przyznawania dodatku węglowego wprowadzone przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. umożliwiają przyznanie dodatku również gdy źródło ogrzewania zostało wpisane/zgłoszone do CEEB po 11 sierpnia 2022 r. lub w ogólnie nie zostało wpisane/zgłoszone zostało do CEEB?

Tak. W tych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Trzeba jednak zauważyć, że znowelizowane przepisy nadal nie przewidują możliwości przyznania dodatku
w przypadku gdy po 11 sierpnia 2022 r. dokonano modyfikacji złożonej deklaracji CEEB, która to modyfikacja stworzyła możliwość uzyskania dodatku węglowego.

 

 1. Czy jeśli w deklaracji CEEB złożonej przed 11 sierpnia br., zostało wskazane, że: piec zasilany węglem jest zainstalowany, ale nie jest zaznaczone, że jest eksploatowany lub w domu/lokalu mieszkalnym wnioskodawcy zainstalowane i eksploatowane źródło ciepła to kocioł zasypowy lub
   z podajnikiem, ale nie zostało zaznaczone paliwo jakim jest zasilany, to czy gmina możne przyznać wnioskodawcy dodatek węglowy?

Tak, jest możliwe przyznanie dodatku. W przypadku wątpliwości, gmina ma prawo wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów albo przeprowadzić wywiad środowiskowy.

 1. Czy zakup węgla w związku z przepisami ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (w cenie do 996,60 zł/t) odbiera możliwość otrzymania dodatku węglowego?

Dodatek nie przysługuje tylko tym gospodarstwom domowym, które zakupiły węgiel pomiędzy 28 lipca  a 11 sierpnia 2022 r. po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od sprzedawcy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

 

 1. Czy jest możliwe nieświadome lub przypadkowe zakupienie przez wnioskodawcę (bądź członka jego rodziny) opału, które skutkowałoby brakiem możliwości uzyskania dodatku węglowego?

Nie. Zakup opału na zasadach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. wiązał się z wykonaniem szeregu dodatkowych czynności (np. przekazanie odpowiedniemu sprzedawcy deklaracji CEEB i złożenie stosownego oświadczenia).

 

 1. Czy zakupienie opału na zasadach rynkowych, tj. poza mechanizmem wynikającym z ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. – bez względu na cenę jaką zapłaciło gospodarstwo domowe wnioskodawcy, a także bez względu na to od którego sprzedawcy węgiel został zakupiony (np. zakup ze sklepu Polskiej Grupy Górniczej) wyklucza z możliwości uzyskania dodatku węglowego?

Nie.

 

 1. Czy dodatek węglowy podlega egzekucji sądowej i administracyjnej?

Nie.

 1. Czy rozpatrzenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego wymaga naliczenia opłaty skarbowej?

Dodatek węglowy należy do grupy świadczeń socjalnych, dla których nie ma obowiązku zapłaty opłaty skarbowej.

 

 1. Na co gminy mogą przeznaczyć środki pochodzące z 2% dotacji oraz odsetek?

Gmina otrzymuje środki na realizację wypłat dodatku w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanej tej gminie, które może zadysponować na wszelkie możliwe działania czy materiały umożliwiające lub usprawniające wykonania nałożonych zadań w ramach ww. ustawy, jak np. wynagrodzenie pracowników, szkolenia pracowników, zakup komputerów, kserokopiarek, tonerów
 i papieru do drukarek czy też długopisów, z których korzystają urzędnicy i wnioskodawcy.

Jednocześnie, gmina przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej (zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 20 maja 2016 r.
o efektywności energetycznej, na mocy której wydane zostało obwieszczenie Ministra Klimatu
 i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. W katalogu wyszczególniono m.in. docieplenie ścian, stropów, modernizację lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemu wentylacji, modernizację lub wymianę oświetlenia).

 

 1. Dlaczego należy stosować słowo kodowe „dodatek węglowy” w tytułach przelewów bankowych?

Jednostki zajmujące się obsługą dodatków osłonowych, powinny każdorazowo stosować w tytułach przelewów przedmiotowego świadczenia słowo kodowe: „dodatek węglowy”. Wskazane oznaczenie przelewów umożliwi bankom i organom egzekucyjnym odpowiednią identyfikację wypłaconych środków.

 

 1. Czy możliwe jest korygowanie złożonego już wniosku o wypłatę dodatku węglowego?

Tak. W sprawach nieuregulowanych ustawą o dodatku węglowym stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego. Wnioskodawca ma prawo korygować swój wniosek (poprzez złożenie kolejnego, zmodyfikowanego wniosku) dopóki sprawa administracyjna nie została zakończona decyzją ostateczną. Organ rozpatrujący wniosek ma obowiązek na nowo ocenić skorygowany wniosek dążąc do potwierdzenia prawdziwości zawartych w nim informacji.

 

 1. Czy możliwe jest ponowne złożenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego?

Tak. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, wprowadzonymi w ustawie z dnia 27 października 2022 r. wnioskodawca, któremu odmówiono wypłaty dodatku węglowego, może ponownie złożyć wniosek
o jego wypłatę. Dotyczy to zarówno wnioskodawców, którzy otrzymali decyzję odmowną, jak i tych, których wnioski zostały pozostawione bez rozpoznania.

 

 1. Czy gmina może odmówić przyjęcia korekty już złożonego wniosku?

Nie, o ile postępowanie w sprawie wypłaty dodatku węglowego nie zostało jeszcze zakończone (tj. nie została wydana decyzja odmowna lub nie zostały wypłacone środki). Ponadto, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, wnioskodawca, któremu odmówiono wypłaty dodatku węglowego lub którego wniosek pozostawiono bez rozpoznania przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o dodatku węglowym, może ponownie złożyć wniosek o jego wypłatę.

 

 1. Jak rozumieć „sprawy wszczęte i niezakończone” w świetle nowelizacji ustawy o dodatku węglowym?

Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, w których do dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. nie dokonano wypłaty środków dla wnioskodawcy lub nie wydano decyzji odmowy przyznania świadczenia, należy stosować znowelizowane przepisy ustawy o dodatku węglowym. Wysłanie informacji do wnioskodawcy nie kończy postępowania w sprawie wypłaty dodatku węglowego.

 

 1. Czy do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, w których do dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r., tj. do 3 listopada 2022 r. nie dokonano wypłaty środków dla wnioskodawcy, należy stosować znowelizowane przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym?

Tak.

Sposób składania wniosku, terminy oraz wypłaty

 

 1. Kto może złożyć wniosek o dodatek węglowy?

O wypłatę dodatku węglowego wnioskować może członek gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego np. jedno dziecko może zostać wpisane jako członek tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

 1. Gdzie i do kiedy składa się wniosek o wypłatę dodatku węglowego?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się wyłącznie w swojej gminie w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

 1. Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego?

Wzór wniosku jest jednolity dla wszystkich – jest on dostępny w urzędach gmin i na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy. Wniosek należy złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

 1. Czy na platformie ePuap jest dostępny gotowy, edytowalny wniosek o wypłatę dodatku węglowego?

Nie. Elektroniczne złożenie wniosku możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego do podmiotu publicznego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

 

97.Czy załącznik – wniosek o wypłatę dodatku węglowego musi być uprzednio wydrukowany, odręcznie podpisany, zeskanowany i dopiero załączony do pisma ogólnego do podmiotu publicznego?

Nie, wiarygodność dokumentu poświadczona jest elektronicznie profilem zaufanym wnioskodawcy.

 

 1. Kiedy będzie wypłacony należny dodatek węglowy?

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

 

 1. W jakiej formie zostanie wypłacony dodatek węglowy – w gotówce czy przelewem?

Dodatek węglowy można otrzymać przelewem na konto – we wniosku o dodatek węglowy należy wpisać numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego. Wskazany do przelewu numer rachunku nie musi należeć do osoby składającej wniosek o wypłatę dodatku węglowego. O innych możliwych formach wypłaty dodatku węglowego decydują lokalne uwarunkowania w gminie, w której rozpatrywany jest wniosek o wypłatę dodatku.

 

{"register":{"columns":[]}}