W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Porządek XLI Sesji Rady Miejskiej w Budzyniu

W dniu 20 marca 2023 r. o godz. 15:00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta i Gminy Budzyń, odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej w Budzyniu. Sesja odbędzie się według zamieszczonego poniżej porządku obrad.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat.

PORZĄDEK OBRAD XLI SESJI RADY MIEJSKIEJ W BUDZYNIU W DNIU 20 MARCA 2023 r.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy regulaminowe.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy w okresie od ostatnich Sesji.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Budzyń za rok 2022.
 10. Złożenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Budzyniu na 2023 rok.
 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2023 roku.
 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowymi i za osiągnięcia w działalności sportowej.
 14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych.
 15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Budzyń.
 16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wyszynach.
 18. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Budzyniu.
 19. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/155/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.
 20. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 21. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń.
 22. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2023 rok.
 23. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2023-2026.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zakończenie obrad.
{"register":{"columns":[]}}