W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informator

Informator SMS

Z myślą o mieszkańcach gminy uruchomiona została usługa, umożliwiająca bezpłatne otrzymywanie wiadomości sms.
Poza ostrzeżeniami o zagrożeniach budzyniacy są informowani, np.: o stanie dróg na terenie gminy, awariach, remontach, pogodzie (zbliżających się intensywnych opadach czy silnym wietrze), a także o ważnych wydarzeniach kulturalnych czy sportowych.

Ważne komunikaty za pośrednictwem swojego telefonu komórkowego odbierze każdy, kto się zarejestruje za pośrednictwem zamieszczonego poniżej formularza.

Słownik:

Numer - w to pole nalezy wpisać numer telefonu komórkowego (pole wymagane)

Imię - w to pole można wpisać swoje imię

Nazwisko - w to pole można wpisać swoje nazwisko

Miasto - w to pole należy wpisać miejscowość, w której się przebywa (umożliwi wysłanie informacji dotyczącej zarówno całej gminy jak i konkretnej miejscowości)

Dzień, Miesiąc, Rok - w te pola można wpisać swoją datę urodzenia (umożliwi to wysyłanie informacji dot. szkoleń, czy wydarzeń skierowanych do poszczególnych grup wiekowych)

Kobieta, Mężczyzna - te pola pozwalają na określenie swojej płci (umożliwi to wysłanie informacji dot. szkoleń czy wydarzeń skierowanych dla poszczególnych płci)

Gospodarka odpadami - informator

W związku z nałożeniem na gminy nowych obowiązków, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) zamieszczamy poniżej uchwały jakie Rada Gminy Budzyń w tej sprawie podjęła.

Materiały

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Informacja o PSZOK
Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej
Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ulotka informacyjna - Zasady segregacji - ulotka
1ulotka1.pdf 0.69MB
Przydomowy kompostownik - ulotka
2ulotka2.pdf 0.50MB
Rewolucja śmieciowa - ulotka
3ulotka3.pdf 0.24MB
Wiadomości o firmach zajmujących się zbiórką odpadów na terenie Gminy Budzyń
4firmy.pdf 0.04MB
Ulotka informacyjna - Zasady segregacji 2014 - ulotka
5Ulotka​_1.pdf 0.69MB
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Budzyń za 2016 rok
7analiza​_go​_2016.pdf 1.24MB
Harmonogram odbioru odpadów 2017/2018 - ulotka
8ulotka​_2017​_2018​_gotowe.pdf 15.06MB
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Budzyń za 2017 rok
9analiza​_go​_2017.pdf 1.39MB
Harmonogram odbioru odpadów 2018/2019 - ulotka
10harmonogram.pdf 1.49MB
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Budzyń za 2018 rok
11analiza-stanu-budzyn-za-2018-rok.pdf 1.50MB
Harmonogram odbioru odpadów 2019 - ulotka
12ulotka-odpady-2019.pdf 2.00MB
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
13wielkogabarytowe-2019.pdf 5.87MB
Wykaz firm zajmującą się zbiórką odpadów rolniczych
14Odpady​_rolnicze.pdf 0.60MB
Harmonogram odbioru odpadów 2020 - ulotka
15ulotka​_odpad​_2020​_1.pdf 0.46MB
Informacja dotycząca zbiórki odpadów biodegradowalnych
16ulotka​_bio.pdf 0.31MB
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Budzyń za 2019 rok
17analiza.pdf 0.01MB
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec-grudzień 2020 - ulotka
18ulotka.pdf 3.68MB
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021 - ulotka
19ulotka​_odpady​_2021.pdf 3.86MB
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec-grudzień 2021 - ulotka
ulotka​_odpady​_2021.pdf 3.75MB
Odpady ze szkła - ulotka
ulotka​_-​_opakowania​_ze​_szkła.pdf 0.20MB
Odpady z tworzyw sztucznych i metali - ulotka
ulotka​_-​_opakowania​_z​_tworzyw​_sztucznych.pdf 0.26MB
Odpady z papieru i tektury - ulotka
ulotka​_-​_opakowania​_z​_papieru​_i​_tektury.pdf 0.30MB
Odpady biodegradowalne - ulotka
ulotka​_-​_odpady​_ulegające​_biodegradacji.pdf 0.32MB
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 rok - aktualizacja z dnia 19 lipca 2021 r.
Analiza​_stanu​_Budzyń​_za​_2020​_rok​_-​_aktualizacja.pdf 0.92MB
Informacja o poziomie recyklingu
poziomy.pdf 0.43MB
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2021 - ulotka
ulotka​_A5​_wielkogabarytowe​_2021.pdf 5.45MB
Herb Gminy

Zasady używania herbu, flagi i pieczęci

Herb, flaga i pieczęć Gminy są znakami prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi ustalonymi w uchwale.

Prawo do używania herbu i flagi na mocy niniejszej uchwały przysługuje:

 1. Radzie,
 2. Burmistrzowi,
 3. Urzędowi,
 4. sołectwom Gminy,
 5. gminnym jednostkom organizacyjnym,
 6. innym podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej,
 7. innym niż wymienione powyżej w punktach 1-6: osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Dysponentami pieczęci Gminy są:

 1. Urząd,
 2. Burmistrz,
 3. Rada.

Herb i flaga Gminy mogą być umieszczane w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami stanowiącymi siedziby albo miejsca obrad organów Gminy.

Symbole, o których mowa powyżej mogą być używane w innych miejscach z okazji uroczystości, świąt i rocznic państwowych, regionalnych i gminnych, wyborów Prezydenta, do Sejmu i Senatu RP, samorządowych, do Parlamentu Europejskiego, referendach oraz podczas innych imprez promujących Gminę lub organizowanych przez Gminę, w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Herb może być umieszczany na:

 1. gminnych budynkach użyteczności publicznej,
 2. pieczątkach, emblematach, drukach urzędowych, blankietach korespondencyjnych, wizytówkach organów Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
 3. sztandarach instytucji i gminnych jednostek organizacyjnych,
 4. stronach internetowych Gminy i jednostek podległych,
 5. materiałach promocyjnych Gminy,
 6. tablicach informacyjnych Gminy,
 7. tablicach z nazwami miejscowości, ulic itp.,
 8. tablicach pamiątkowych fundowanych przez organy Gminy,
 9. pojazdach i przedmiotach użytkowych należących do Gminy,
 10. w publikacjach (w tym zaproszeniach) wydawanych przez Burmistrza oraz pod Jego Patronatem, publikacjach i biuletynach samorządowych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim,
 11. w miejscach odbywania się imprez organizowanych przez Gminę lub przy jej współudziale,
 12. w innych miejscach za zgodą Burmistrza.

Herb, flaga mogą być wykorzystywane przez Urząd, gminne jednostki organizacyjne oraz sołectwa do celów promocji Gminy Budzyń.

Wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku herbu i flagi w celach komercyjnych przez podmioty inne, aniżeli wymienione powyżej,  następuje wyłącznie za zgodą Burmistrza, wyrażoną w formie pisemnej, w takim przypadku zainteresowany podmiot składa do Burmistrza pisemny wniosek, który zawiera uzasadnienie, przewidywany cel wykorzystania symboli oraz projekt graficzny materiałów, na których mają być umieszczone symbole.

Herb i  flaga Gminy mogą być umieszczone, używane i rozpowszechniane wyłącznie w sposób zapewniający należną im powagę i poszanowanie.

Materiały

Herb Gminy Budzyń (pdf)
HERB.pdf 0.27MB
Herb Gminy Budzyń (svg)
HERB.svg 0.37MB
Flaga Gminy Budzyń (pdf)
FLAGA.pdf 0.15MB
Flaga Gminy Budzyń (svg)
FLAGA.svg 0.21MB
Informacja dotycząca wystawiania faktur

Wszystkie faktury powinny być wystawiane na następujący podmiot:

GMINA BUDZYŃ

ul. Przemysłowa 16A

64-840 Budzyń

NIP: 607-00-16-328

REGON: 570791017

Władze gminy

Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń: Marcin Sokołowski
(kadencja 2018-2023) Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń - Marcin Sokołowski
   
Rada Miejska w Budzyniu:  
Przewodniczący: Zenon Nowicki
Zastępca przewodniczącego: Józef Depta, Krzysztof Kin
Pozostali Członkowie
Rady Gminy Budzyń:
 • Mariusz Ajchsztet
 • Sławomir Binert
 • Andrzej Czerwoniec
 • Jarosław Dajczak
 • Izabela Jenczyk
 • Krzysztof Kaczmarek
 • Józef Kasperczak
 • Bogdan Ksycki
 • Robert Ksycki
 • Halina Moćko
 • Wacław Pasch
 • Marzena Walczak
   
Zastępca Burmistrza Miasta i  Gminy Budzyń: Piotr Jankowski
Skarbnik Miasta i Gminy Budzyń: Honorata Lisiecka
Sekretarz Miasta i Gminy Budzyń: Ewa Kasperczak
Ważniejsze instytucje

Urzędy:
 

 

 • Urząd Miasta i Gminy Budzyń:

ul. Przemysłowa 16A: tel. (67) 284-32-01, (67) 284-33-13

 • Urząd Pocztowy w Budzyniu:

ul. Łokietka 29: tel. (67) 284-38-90, (67) 284-33-39

 • Urząd Stanu Cywilnego w Budzyniu:

ul. Przemysłowa 16A, tel. (67) 284-35-47

 • Komisariat Policji w  Margoninie, Rewir Dzielnicowych w Budzyniu:

ul. Dworcowa 25, tel. (67) 281- 13- 40


Służba Zdrowia:

 • Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych w Budzyniu

ul. Bugaje 4a tel. (67) 284-31-41

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" w Wyszynach

tel. (67) 284-38-47 

 • Lekarz Stomatolog Honorata i Wojciech Nowak

(67) 284-34-13

 

Kościoły:

 • Parafia Rzymskokatolicka w Budzyniu

tel. (67) 284-31-76 

 • Parafia Rzymskokatolicka w Wyszynach

tel. (67) 284-32-65

 • Parafia Rzymskokatolicka w Podstolicach

tel . (67) 284-38-82

 

Sport, Kultura:

 • Stadion Sportowy w Budzyniu

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 • Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu

ul. Łokietka, tel. (67) 284- 35-75

 • Wiejski Ośrodek Kultury w Wyszynach

tel.(67) 284- 33-37

 

Komunikacja:

 • Dworzec PKP

Budzyń, ul. Dworcowa 53: tel. (67) 284-31-79

 • Dworzec autobusowy

Budzyń, ul Łokietka

 • Jan Bus Janusz Walczak Budzyń, ul. Margonińska – przewozy pasażerskie

 

Banki:

 • Bank Spółdzielczy w Chodzieży Oddział w Budzyniu

ul. Dworcowa 11, tel. (67) 284-34-15, 284-30-00, 284-34-55

Oświata

Przedszkole Samorządowe im. "Misia Uszatka" w Budzyniu
os. Wierzbowe 7a
64-840 Budzyń
tel. (67) 2843-239
mail: budzyn.przedszkole@gmail.com
http://www.przedszkolebudzyn.pl
Dyrektor Iwona Repczyńska

Przedszkole Samorządowe im. Koziołka Matołka w Wyszynach
64-834 Wyszyny
tel. (67) 2843-873
mail: przedszkole.wyszyny@onet.eu
http://www.przedszkolewyszyny.pl
Dyrektor Przemysława Kaczmarczyk

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu
ul. Rogozińska 52
64-840 Budzyń
tel. 0-67 2843-710
mail: spbudzyn@budzyn.pl
http://www.budzyn.pl/spbudzyn
Dyrektor Dariusz Dudziak

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach
Wyszyny nr 21
64-834 Wyszyny
tel. 67 2843-193
mail: spwyszyny@vp.pl
http://www.budzyn.pl/spwyszyny
Dyrektor Donata Kędzierska

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Budzyń jest: Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy Budzyń, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Budzyń Panią Beatą Lewandowską za pomocą adresu iod@budzyn.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta i Gminy Budzyń;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Budzyń;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gmina Budzyń przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Budzyń Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Pliki GML do MPZP