W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Budzyniu

W dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu, odbędzie się XXIV Sesja Rady miejskiej w Budzyniu. Sesja odbędzie się według zamieszczonego poniżej porządku obrad.

komunikat

PORZĄDEK OBRAD XXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W BUDZYNIU W DNIU 15 CZERWCA 2021 r.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy regulaminowe.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń dla terenu w rejonie ulicy Gumowej w Budzyniu.
 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – działka nr 243/1 w obrębie Wyszyny.
 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-składowych w rejonie ulic Przemysłowej i Fabrycznej w Budzyniu.
 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Budzyń, na rok szkolny 2021/2022.
 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 2142/6 w obrębie miasto Budzyń - pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne).
 15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka nr 996/6 w obrębie miasto Budzyń – pod zieleń izolacyjną).
 16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka nr 159/1 w obrębie Prosna – na działce jest studnia głębinowa).
 17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Budzyń.
 18. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 19. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2021 rok.
 20. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2021-2025.
 21. Przedstawienie raportu Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń o stanie Gminy Budzyń za 2020 rok.
 22. Przeprowadzenie debaty nad raportem Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń o stanie Gminy Budzyń za 2020 rok.
 23. Przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta i Gminy Budzyń wotum zaufania.
 24. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Budzyń za rok 2020 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz sprawozdania finansowego.
 25. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Budzyń w 2020 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.
 26. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2020 r.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2020 r.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Budzyń za 2020 r.
 29. Wolne głosy i informacje.
 30. Zakończenie obrad.