W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Porządek obrad XXIII Sesji Rady miejskiej w Budzyniu

W dniu 23 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00 w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu, odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Budzyniu. Sesja odbędzie się według zamieszczonego poniżej porządku obrad.

komunikat

PORZĄDEK OBRAD XXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W BUDZYNIU W DNIU 23 KWIETNIA 2021 r.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy regulaminowe.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
 9. Przedstawienie Zarządzenia Nr 31/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Gminie Budzyń za 2020 rok.
 10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń za 2020 r. dotycząca roszczeń oraz opłaty planistycznej na skutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 11. Złożenie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2020 r. :
  • z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 12. Złożenie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu nt. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Budzyń za 2020 rok.
 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.
 14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Budzyń na lata 2021-2026.
 15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Budzyń.
 16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Budzyń na lata 2021-2030.
 17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
 18. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Budzyń na lata 2021-2030.
 19. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/55/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Budzyń.
 20. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2021 rok.
 21. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2021-2025.
 22. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zakończenie obrad.