W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Budzyniu

W dniu 25 marca 2021 r. o godz. 15:00 w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu, odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Budzyniu. Sesja odbędzie się według zamieszczonego poniżej porządku obrad.

informacja

PORZĄDEK OBRAD XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W BUDZYNIU W DNIU 25 MARCA 2021 r.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy regulaminowe.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i  zapytania radnych.
 5. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym.  
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.          
 8. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.  
 9. Przedstawienie sprawozdania Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży z działalności za 2020 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komendanta Gminnego OSP  Budzyń z zakresu bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy Budzyń za 2020 rok.
 11. Złożenie sprawozdań ze swojej pracy w 2020 r. przez :
  • Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Budzyniu,
  • Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Budzyniu,
  • Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Budzyniu,
  • Komisję Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Budzyniu,         
  • Komisję Statutowo – Samorządową, Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Budzyniu.
 12. Złożenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Budzyń za rok 2020.
 14. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego  oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  i wykorzystania.
 15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2021 roku.
 16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej (Wyszynki).
 17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Wyszynki).
 18. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości ( Budzyń ul. Wągrowiecka).
 19. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Budzyń.
 20. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 21. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Budzyń poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów  i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 22. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 23. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zwolnienia  samorządowego zakładu Budżetowego  - Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń.
 24. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Budzyń na 2021 rok.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zakończenie obrad.