W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap II

Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie. oraz Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V, działania 5.4, Poddziałania 5.4.3 – Tryb pozakonkursowy, jest częścią zintegrowanego przedsięwzięcia „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego” obejmującego Miasto Bielsko‑Biała wraz z otaczającymi gminami miejskimi i wiejskimi wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.

Numer i nazwa projektu

WND-RPSL.05.04.03-24-0529/18-002 - „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap II”

Okres realizacji

Od 29 kwietnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

Cel projektu

Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Buczkowice w dolinie potoku Żylica, projekt jest ścisłe powiązany z zakresem robót realizowanych w ramach projektu „Zagospodarowania terenów przyległych do potoku Żylica wraz budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice etap I”.

Zakres robót objęty projektem obejmuje ochronę najcenniejszych gatunków i siedlisk przyrodniczych występujących wzdłuż potoku Żylica.

Cel projektu zostanie osiągnięty po zrealizowaniu zaplanowanych działań środowiskowych w zakresie poprawy i odtwarzania stanu siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków w korycie i na skarpach potoku szczególnie poprzez:

 • zwalczanie obcych gatunków inwazyjnych oraz uporządkowanie koryta i skarp potoku na odcinku od granicy z Miastem Szczyrk do Rybarzowic,
 • ochronę przyrody przez zmniejszenie presji ruchu turystycznego poprzez budowę ścieżki dydaktycznej,
 • budowa i uruchomienie ośrodka edukacji ekologicznej.

Planowane efekty

 1. Wskaźniki produktu:
  • Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem – 1 szt.
  • Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony – 0,21 ha
  • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 500 osób/rok
  • Liczba wspartych form ochrony przyrody – 1 szt.
  • Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem – 1 szt.
  • Długość utworzonych szlaków turystycznych – 1,273 km
  • Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno – edukacyjnych zawiązanych z edukacją ekologiczną – 1 szt.
  • Liczba zakupionego sprzętu/wyposażenia – 2 szt.
 2. Wskaźniki rezultatu:
  • Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych – 500 osób
  • W zrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – 1 osoba
  • Powierzchnia obszarów/siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody 0,21 ha

Finansowanie projektu

 • Całkowita wartość projektu: 5 238 039, 38 zł
 • Dofinasowanie w ramach EFRR: 4 131 963, 36 zł
 • Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 486 113, 36 zł
{"register":{"columns":[]}}