W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap I

Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie. oraz Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V, działania 5.4, Poddziałania 5.4.3 – Tryb pozakonkursowy, jest częścią zintegrowanego przedsięwzięcia „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego” obejmującego Miasto Bielsko‑Biała wraz z otaczającymi gminami miejskimi i wiejskimi wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.

Nazwa projektu

„Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap I”

Okres realizacji

Od marca 2016 r. do marca 2020 r.

Cel projektu

Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Buczkowice w dolinie potoku Żylica, który stanowi ważny korytarz ekologiczny w regionie. Projekt obejmuje ochronę najcenniejszych gatunków i siedlisk przyrodniczych w celu przywrócenia ich do właściwego stanu przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych Subregionu Południowego.

Cel projektu zostanie osiągnięty po zrealizowaniu zaplanowanych działań środowiskowych w zakresie poprawy i odtwarzania stanu siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków szczególnie poprzez zwalczanie obcych gatunków inwazyjnych, ochronę przyrody przez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy infrastruktury użytku publicznego, w tym ścieżki dydaktycznej oraz utworzenie i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

Planowane efekty

 1. Wskaźniki produktu:
  • Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem – 2 szt.
  • Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony – 10,99 ha
  • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 1 000 osób/rok
  • Liczba wspartych form ochrony przyrody – 1 szt.
  • Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów – 8,79 ha
  • Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem – 1 szt.
  • Długość utworzonych szlaków turystycznych – 7,864 km
  • Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno - edukacyjnych zawiązanych z edukacją ekologiczną – 1 szt.
  • Liczba zakupionego sprzętu/wyposażenia – 7 szt.
 2. Wskaźniki rezultatu:
  • Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych – 1000 osób
  • Powierzchnia obszarów/siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody 10,99 ha

Finansowanie projektu

 • Całkowita wartość projektu: 18 804 260,56 zł
 • Dofinasowanie w ramach EFRR: 13 099 743,29 zł
 • Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1 542 359,00 zł

Zdjęcia (19)

{"register":{"columns":[]}}