W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Inspektor w Referacie Finansowym (Zakończone)

Wójt Gminy Buczkowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Buczkowice ul. Lipowska 730 43-374 Buczkowice

Wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor w Referacie Finansowym

Wymiar etatu: pełny etat

I. Zakres ogólnych obowiązków:

 1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej budżetowej i pozabudżetowej Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej.
 2. Sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji wydatków Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej.
 3. Analiza realizacji planu finansowego Urzędu Gminy.
 4. Terminowe sporządzanie poleceń przelewu.
 5. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej, sprawdzanie dowodów pod względem formalnym i rachunkowym, dekretowanie dowodów księgowych.
 6. Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie prowadzonych spraw.
 7. Przygotowywanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań w zakresie powierzonych zadań.
 8. Przygotowywanie sprawozdania finansowego Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej.
 9. Prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń dotacji z funduszy pomocniczych Unii Europejskiej oraz dotacji i Funduszy z Budżetu Państwa.
 10. Dekretowanie i ewidencja księgowa faktur zakupowych, z których odliczany jest VAT naliczony, sporządzanie jednolitego pliku kontrolnego.
 11. Prowadzenie rejestru zakupów towarów i usług objętych ustawą o podatku VAT.
 12. Naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w porozumieniu z kadrami.

II. Wymagania niezbędne:

 1. Spełnienie warunków określonych w art.6 ust.1 oraz ust.3 pkt. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.530)
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: ekonomia, rachunkowość;
 3. Minimum pięcioletnie doświadczenie w zakresie pracy w samorządzie terytorialnym na stanowisku finansowo-księgowym;
 4. Znajomość przepisów prawa niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowisku, w szczególności ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych;
 5. Umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych;
 6. Znajomość obsługi urządzeń biurowych i programów użytkowych (w szczególności Word, Excel).

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Posiadanie cech osobowościowych: zdolności analitycznych, rzetelności, skrupulatności, komunikatywności, odpowiedzialności, samodzielności i operatywności;
 2. Mile widziana znajomość programów firmy REKORD.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca wykonywana na pierwszym piętrze w budynku Urzędu Gminy Buczkowice;
 2. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej;
 3. Obsługa klienta zewnętrznego, w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne  i mailowe;
 4. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku;
 5. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 6. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku). Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

V. Informacje dodatkowe:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Buczkowice wyniósł:  2,74;
 2. Umowa o pracę na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością zawarcia  w przyszłości umowy na czas nieokreślony;
 3. Równoważny czas pracy;
 4. Początek zatrudnienia: po przeprowadzonym naborze.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 2. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy oraz oświadczenia i zgodę stanowiący załącznik do ogłoszenia o naborze*,
 3. Kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy o okresie zatrudnienia,
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność**;
 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin: dokumenty należy złożyć do dnia 31 stycznia 2023r.  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)
 2. Miejsce: Urząd Gminy Buczkowice, ul. Lipowska 730; 43-374 Buczkowice.
 3. Sposób złożenia dokumentów:
  1. za pośrednictwem poczty,
  2. osobiście - w sekretariacie Urzędu Gminy Buczkowice - w godzinach pracy Urzędu;
  3. elektronicznie - za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.
   Oferty złożone w formie papierowej muszą znajdować się w zamkniętych kopertach  opatrzonych dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Buczkowice – Inspektor w Referacie Finansowym". Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
 4. Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
 5. Dokumenty złożone w naborze będą przechowywane:
  • w przypadku osób będących w pierwszej piątce najlepszych kandydatów- 3 miesiące od daty nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem,
  • w przypadku pozostałych kandydatów – 3 miesiące od daty zakończenia naboru.

   Po upływie wyżej wymienionych terminów, dokumenty można będzie odebrać   w sekretariacie Urzędu Gminy Buczkowice (I piętro, pok.5). W przypadku nieodebrania dokumentów we wskazanym terminie, dokumenty z naboru zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
   Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Buczkowice zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 6. Wójt Gminy Buczkowice zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.
 7. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy – Urząd Gminy Buczkowice, ul. Lipowska 730; 43-374 Buczkowice.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-buczkowice oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Buczkowice, ul. Lipowska 730.

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Buczkowice w części dotyczącej rekrutacji.

**Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy  z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych.

Materiały

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Finansowym
Ogłoszenie​_o​_naborze​_na​_stanowisko​_urzędnicze​_​_-​_Inspektor​_w​_Referacie​_F.pdf 0.40MB
Oświadczenia i zgoda
Oświadczenia​_i​_zgoda.pdf 0.11MB
Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie RTF
Kwestionariusz​_osoby​_ubiegającej​_sie​_o​_zatrudnienie.rtf 0.05MB
Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie PDF
Kwestionariusz​_osoby​_ubiegającej​_sie​_o​_zatrudnienie.pdf 0.08MB
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula​_informacyjna​_dla​_kandydatów​_do​_pracy.pdf 0.26MB
Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze
Wyniki​_naboru​_na​_stanowisko​_urzędnicze.pdf 0.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.01.2023 16:46 Tomasz Basiura
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Bożena Szczepańczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Inspektor w Referacie Finansowym (Zakończone) 2.0 07.02.2023 14:57 Tomasz Basiura
Inspektor w Referacie Finansowym 1.0 17.01.2023 16:46 Tomasz Basiura

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}