W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle im. generała Józefa Hallera

Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa I Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle im. Generała Józefa Hallera.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2010-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

 • niektóre elementy strony wymagają poprawy współczynnika kontrastu

 • brak możliwości zmiany kontrastu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 •  Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Skórka - Dyrektor Szkoły.

 •  E-mail: zsnr2jaslo@gmail.com

 •  Telefon: +48 13 446 39 74

 Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Renata Skórka - Dyrektor Szkoły

 • Adres: Staszica 30B, 38-200 Jasło

 • E-mail: zsnr2jaslo@gmail.com

 • Telefon: +48 13 446 39 74

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek: Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych, ul. Staszica 30b

Budynek nie spełnia wymagań określonych w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków

 • brak możliwości zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków

Instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwią dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych

 • brak urządzeń które umożliwią dostęp do wszystkich pomieszczeń 

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny, dotykowy i głosowy

 • budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny, nie posiada w sposób dotykowy i głosowy 

Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

 • osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku ZSUiS . Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich ratowania w inny sposób

 • ZSUiS zapewni osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich ratowanie w inny sposób

 

{"register":{"columns":[]}}