W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie

Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie dostępnej pod adresem

http://bip.spdomanowo.ug.bransk.wrotapodlasia.pl/
 

oraz strony internetowej:

https://spdomanowo.edupage.org/

Data publikacji strony internetowej: 2011-05-18
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • treści pochodzą z różnych źródeł,
 • treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki,
 • treści zostały wytworzone przez inną instytucję,
 • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
  z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Pliki PDF, DOC itp. – nie ma możliwości ograniczenia korzystania z takich plików i umieszczania tekstów bezpośrednio w serwisie. Problematyczną kwestią jest poprawne tagowanie.
  Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word w których nie ma dobrze zaznaczonej logicznej struktury, lub są skanami dokumentów.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  Treści nietekstowe mogą nie posiadać swojej tekstowej alternatywy, napisów rozszerzonych lub audiodeskrypcji.
 • Niektóre elementy nawigacyjne mogą nie mieć zapewnionego kontrastu minimalnego.
 • Niektóre linki mogę mieć cel nie wynikający z treści linku.
 • Przy wprowadzaniu treści nie zawsze podawane są sugestie korekty błędów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 31.03.2021

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 31.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

(dokonanej przy wsparciu i wykorzystaniu narzędzia dostępnego do oceny strony:

Test - European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/).
 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Ewą Zawadzką,  na adres poczty elektronicznej spdomanowo@bransk.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 737 70 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Uwaga ! Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do spraw związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej, czyli działaniami, mającymi na celu umożliwienie korzystania z informacji prezentowanej w formie elektronicznej wszystkim użytkownikom w równy sposób (niezależnie od ich cech lub rodzajów niepełnosprawności, a także niezależnie od właściwości używanych urządzeń i końcowych oprogramowania). Nie należy ich używać w sprawach związanych z kwestiami technicznymi (np. niedostępność strony) lub dotyczących zawartości merytorycznej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Skargę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy do:

Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie
Domanowo 19a, 17-120 Brańsk
spdomanowo@bransk.pl

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

OPIS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

 

Budynek Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia głównego usytuowanego od ulicy   prowadzą schody z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Podjazd jest zabezpieczony barierkami.

Przed Szkołą umiejscowiony jest bezpłatny parking samochodowy bez wydzielonych i oznaczonych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia zajmowane przez Szkołę Podstawową im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie znajdują się w podpiwniczeniu, na parterze oraz I piętrze ( na II piętrze znajduje się tylko jedna sala lekcyjna i Izba Regionalna).  Po wejściu do budynku po lewej stronie przy klatce schodowej  znajduje się winda, która umożliwia dostanie się do pomieszczeń w podpiwniczeniu i na piętrze budynku osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Przy drzwiach windy jest przycisk przywoławczy. Winda została wyposażona w poręcz i lustro oraz jest dobrze oświetlona. Wewnętrzny panel sterujący nie został oznaczony alfabetem Braille’a. Winda nie została wyposażona w informację głosową o przyjeździe windy i o numerze piętra, na którym się znajduje.

Ciągi komunikacyjne mają szerokość od 130 do 150 cm, po środku obszerną wnękę, na przeciw której są rozlokowane toalety. Dwukierunkowy ruch w wąskich odcinkach może być utrudniony. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w podpiwniczeniu budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń zajmowanych przez Szkołę można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Na halę sportowa prowadzi drugie wejście od parkingu usytuowanego przed budynkiem Szkoły.  Wejście jest bez schodów, dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy kompleksie sportowym znajduje się toaleta, zarówno damska jak i męska, o większej powierzchni, jednakże nie jest wyposażona w uchwyty.

Obecnie brak jest możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Obiekt ma zostać poddany pracom modernizacyjnym zwiększającym dostępność.

{"register":{"columns":[]}}