W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
 

Data publikacji strony internetowej: 2023-08-06

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2023-08-06

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo,
  • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów.

Wyłączenia:

  • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone bądź, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot nie jest uprawiony są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5) ustawy o dostępności cyfrowej),
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4) ustawy o dostępności cyfrowej).

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-21.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Kulesza, adres poczty elektronicznej bip@muzyczna.busko.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 882 723 419. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w szkole, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:

  • korzystania z poczty elektronicznej szkola@muzyczna.busko.pl
  • telefonicznie – nr 882 723 419

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić do Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej szkola@muzyczna.busko.pl, w formie papierowej na adres Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju, Ul. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój lub telefonicznie 882723419.

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 426) przybywające do Szkoły Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju mieści się na I piętrze budynku Buskiego Samorządowego Centrum Kultury ul. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój.

Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy Mickiewicza. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach po prawej stronie do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Jest to również wejście przeznaczone dla gości.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. W holu głównym po lewej stronie od wejścia znajdują się schody prowadzące na I piętro. Prowadzą do nich trzy schody, które można pokonać za pomocą podjazdu rozstawionego po prawej stronie schodów. Wjazd na I piętro możliwy dzięki windzie osobowej przystosowanej do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim.

Dalsze przejście jest swobodne, osoba na wózku może poruszać się po całej powierzchni I piętra , na których znajdują się sale lekcyjne i sala koncertowa oraz administracja szkoły.

Na poziomie I piętra znajduje się łazienka z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Sala do nauki gry na perkusji oraz prób zespołu instrumentów dętych znajduje się w podziemiach budynku. Dojazd do niej osoby na wózku inwalidzkim jest możliwy przez wejście garażowe do budynku, poprzez korytarz pozbawiony schodów. Wejście garażowe znajduje się od strony parkingu, pod antresolą kawiarni Cynamonowa.

Na poziomie Sali perkusji znajdują się także łazienki przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Za budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnej.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.08.2023 09:30 Marcin Kulesza
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Stępień
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 18.08.2023 09:55 Marcin Kulesza
Deklaracja dostępności 1.0 18.08.2023 09:30 Marcin Kulesza

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}