W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna


Masz problem prawny?  Potrzebujesz pomocy doradcy lub mediatora?
Jesteś w trudnej życiowej sytuacji?
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa i mediacji

Przysługują one osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składasz pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Umów Poradę
 
Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego umów wizytę. Termin wizyty ustalisz telefonicznie pod numerem 782356235 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Oleśnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pomocprawna@powiatoleski.pl

Porady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość: przez telefon lub Internet.

Jaką pomoc możesz uzyskać
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 3. przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 5. nieodpłatną mediację.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przez mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Gdzie uzyskasz pomoc – lokalizacja punktów

Rudniki
To punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji prowadzony przez radców prawnych i adwokatów. Znajduje się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów świadczona jest w następujących dniach i godzinach:
wtorek w godz. od 11:00 do 15:00
czwartek w godz. od 14:00 do 18:00
co drugi piątek w godz. od 14:00 do 18:00
Dyżur mediatora – czwartek w godz. od 14:00 do 18:00 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radców prawnych świadczona jest w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek w godz. od 10:00 do 14:00
środę w godz. od 11:00 do 15:00
co drugi piątek w godz. od 14:00 do 18:00.

Dyżur mediatora – poniedziałek w godz. od 10:00 do 14:00

Olesno
To punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji prowadzony przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu przy ul. Dubois 18/3. Znajduje się w budynku Domu Harcerza w Oleśnie przy ul. Krasickiego 22, 46-300 Olesno. Świadczy pomoc prawną w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek i środę w godz. 14:00 do18:00
wtorek, czwartek i piątek w godz. 8:00 do 12:00


Dyżur mediatora – poniedziałki w godz. od 14:00 do 18:00 i czwartki w godz. od 8:00 do 12:00


Dobrodzień
To punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji prowadzony przez Fundację Tagatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztynie. Znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu przy Pl. Wolności 24, 46-380 Dobrodzień. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek, czwartek i piątek w godz. 8:00 -12:00
wtorek i środa w godz. 14.00-18.00


Dyżur mediatora – środy w godz. od 14.00 do 18.00 i czwartki w godz. od 8.00 do 12.00


 

 

{"register":{"columns":[]}}