W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pomoc żywnościowa

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym różnych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy w formie produktów żywnościowych.

Pomoc w ramach Programu kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj.
-1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i
- 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowych Piekutach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

 

Dożywianie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin polega na przyznawaniu obiadów (głównie uczniom w szkołach). Warunkiem uzyskania pomocy w tej formie jest dochód nie przekraczający 150% kryterium. W przypadku uczniów w trudnej sytuacji, których dochód przekracza kryterium dochodowe, dyrektor szkoły może przyznać posiłek pomimo przekroczenia.

– Ośrodek współpracuje również z organizacjami pozarządowymi w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) najuboższej ludności UE. Osoby wymagające pomocy w postaci żywności zgłaszają się do tut. Ośrodka, wypełniają oświadczenie o dochodzie i otrzymują skierowanie umożliwiające odbiór żywności raz w miesiącu w wyznaczonych punktach.

WAŻNE

Aby uzyskać w/w formy pomocy (pieniężne i niepieniężne) należy skontaktować się
z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pracownik socjalny niezwłocznie (nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni, a w sprawach pilnych w ciągu 2 dni) przyjedzie do domu osoby potrzebującej, rozpatrzy sytuację, udzieli stosownych wyjaśnień lub porad
i wspólnie z osobą ustali plan działania.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny
z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia
lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

{"register":{"columns":[]}}