W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mieszkanie wspierane i treningowe

Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich może udzielić wsparcia w formie pobytu w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Pobyt w mieszkaniach jest odpłatny w sytuacji jeżeli dochód mieszkańca przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Odpłatność za przebywanie w mieszkaniu określona została uchwałą Nr LII/700/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Stawka miesięcznej opłaty za pobyt odpowiednio w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym obejmuje odpowiednio średni miesięczny koszt utrzymania mieszkania treningowego lub wspomaganego.

Informacje nt. powyższej formy wsparcia można uzyskać pod numerem tel. : 58 671 05 56 wew. 832 oraz 537 807 452.

{"register":{"columns":[]}}