W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Schronienie, posiłek, ubranie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym jest udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Z kolei, po myśli art. 48a ust. 1 ustawy, udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w:

 1. noclegowni,
 2. schronisku dla osób bezdomnych albo
 3. schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Osoba Bezdomna to według ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r., osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

 

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Schronisko dla Osób Bezdomnych, które zapewnia całodobowe tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny.

Schronisko działa w oparciu o Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim oraz na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Schronisko w Konstantynowie Łódzkim świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu. Nie pełni funkcji stałego miejsca zamieszkania.

Schronisko zapewnia 4 miejsca dla kobiet oraz 10 miejsc dla mężczyzn.

Schronisko obejmuje mieszkańców Gminy Konstantynów Łódzki. W sytuacjach wyjątkowych z usług mogą korzystać osoby bezdomne z poza obszaru Gminy Konstantynów Łódzki w miarę posiadanych wolnych miejsc. Pierwszeństwo przy przyjęciu mają mieszkańcy Gminy Konstantynów Łódzki.

Zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania tymczasowego schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych oraz zasady i tryb ponoszenia odpłatności za pobyt określają Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim.

 

Czasookres przebywania w schronisku – 6 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Rodzaj udzielanych przez schronisko świadczeń:

 • zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych (zapewnienie jednego gorącego posiłku, bezpiecznego schronienia, podstawowych środków higieny osobistej, odzieży, czystej pościeli);
 • praca socjalna, poradnictwo (pomoc w załatwianiu spraw osobistych, urzędowych, rodzinnych, mieszkaniowych, pomoc w dostępie do leczenia wszelkiego rodzaju chorób i uzależnień, pomoc w poszukiwaniu pracy, uzyskaniu należnych świadczeń);
 • pomoc w powrocie do społeczeństwa, uczestnictwa w życiu społecznym, rodzinnym;
 • zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich, społecznych.

 

Schronisko realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych obejmujących w szczególności:

 • udzielenie tymczasowego noclegu osobom bezdomnym;
 • zapewnienie możliwości wykonania zabiegów sanitarnych i utrzymania higieny osobistej;
 • zapewnienie gorącego posiłku;
 • prowadzenie pracy socjalnej, readaptacyjnej na rzecz podopiecznych.

 

Pobyt w schronisku ma na celu pomóc każdemu mieszkańcowi odnaleźć miejsce w społeczeństwie i uzyskać pełną samodzielność poprzez pracę, całkowitą abstynencję, czynny udział w życiu wspólnoty oraz przystosowanie do życia w społeczeństwie.

 

{"register":{"columns":[]}}