W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ochrona danych osobowych

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego, z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, ul. Słowackiego 11, reprezentowany przez Dyrektora.

Kogo mogę zapytać o przetwarzanie moich danych osobowych?

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iodo@mopskonstantynow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora

Dlaczego MOPS przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych ustawowo lub za Państwa wyraźną zgodą w celu świadczenia różnego rodzaju pomocy i wsparcia. Przetwarzanie określonych danych osobowych przy realizacji zadań jest wymagane przepisami prawa.

Na jakiej podstawie MOPS przetwarza moje dane osobowe?

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa unijnego oraz krajowego:

Art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 pkt. 2 lit. b, g RODO
Art. 6. ust. 1 lit. a RODO – w przypadku działań wymagających zgody
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Ustawaz dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Biebieskie Karty oraz wzorów formularza Niebieska Karta
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w części dotyczącej przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, w części dotyczącej zapewnienia opieki nad uczniem niepełnosprawnym w trakcie transportu do placówki oświatowej
Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliketem zbrojnym na terenie tego państwa
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne


Dlaczego mam podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem działań wobec Państwa, związanych z realizacją zadań MOPS. W przypadku zgody – zgoda wyrażona przez Państwa powinna być dobrowolna, jednoznaczna oraz wyraźna.  

Komu MOPS przekazuje moje dane osobowe?

MOPS może przekazywać Państwa dane osobowe innym organom, instytucjom i urzędom na mocy obowiązujących przepisów. Przekazywanie danych odbywa się zawsze w uzasadnionych przepisami przypadkach. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać u pracowników MOPS, w tym u Inspektora Ochrony Danych.

Jak długo MOPS będzie przechowywał moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi – informacji w tym zakresie można zasięgnąć u pracownika prowadzącego sprawę.

Jakie prawa mi przysługują, gdy MOPS przetwarza moje dane w powyższym celu?

Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania; w przypadku zgody - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeśli została udzielona (cofnięcie zgody nie powoduje skutków prawnych dla już wykonanych na podstawie tej zgody czynności).

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

{"register":{"columns":[]}}